PE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> høj kvalitet replika ure til mænd Bruger:Palnatoke/Miljøordbog/Semikolonsepareret - Wiktionary txzbypzc

Bruger:Palnatoke/Miljøordbog/Semikolonsepareret - Wiktionary høj kvalitet replika ure til mænd

Bruger:Palnatoke/Miljøordbog/Semikolonsepareret

Fra Wiktionary < Bruger:Palnatoke‎ | Miljøordbog Skift til: navigering, søgning

ID;KILDE;Term;Engelskterm;Definition;Nydefinition;Forslag_til_definition;Kommentar 1030;Miljøordbog;Enzym;Enzyme;Stoffer, oftest organiske, som regulerer - fremmer eller hæmmer txzbypzc. Часы Omega Seamaster - en biokemisk proces ved at tage del i processen uden selv at blive forbrugt ved processen (katalysator*). I alle levende organismer deltager enzymer i et hvert led af stofskifteprocesserne.;"Protein, der øger hastigheden af en kemisk proces ved spaltning eller dannelse af kemiske forbindelser uden selv at deltage i den kemiske proces. En proces der tager del i processen uden selv at blive forbrugt ved processen (katalysator*). I alle levende organismer deltager enzymer i et hvert led af stofskifteprocesserne.";; 1699;Miljøordbog;Risikovurdering;Risk assessment;Risikovurderinger er i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger en vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Formålet med risikovurderingerne er at afklare, om de er behov for afværgeforanstaltninger*, monitering* eller rådgivning*. Se spredningsvej*.;;Vurdering af hvor stor en risiko en organisme eller et kemisk stof eller arbejdet med en/et sådan(t) kan have. Industri og myndigheder taler ofte om vurdering af sikkerhed.; 952;Miljøordbog;Detergent;Detergent;"Vaskemidler; i reglen menes syntetiske, men i grunden er sæber også detergenter. De er overfladeaktive stoffer. Der findes tusinder forskellige, de vigtigste er anion*-detergenter, hvor den aktive gruppe er negativt ladet.";;"Vaskemidler; i reglen menes syntetiske, men i grunden er sæber også detergenter. Fællesbetegnelse for vaskeaktive stoffer, der nedsætter vandets overfladespænding. Omfatter alle slags tensider*, herunder sæbe. Stabiliserer emulgering, og muliggør mobilisering af hydrofobe* stoffer i vand. Detergenter anvendes bl.a. som vaske- og rensemidler. I kemisk henseende minder detergenter meget om emulgatorer*. Der findes tusinder forskellige, de vigtigste er anion*-detergenter, hvor den aktive gruppe er negativt ladet. Ved udledning til miljøet kan visse detergenter have toksiske effekter på organismer."; 684;KMS;UTM;UTM;Universal Transverse Mercator. Todimensionalt koordinatsystem der dækker jorden mellem 84N og 80S, hvor jorden er opdelt i 60 zoner, der hver dækker 6. Zonerne regnes fra vest mod øst startende ved 180 meridianen. Akserne i koordinatsystemet er placeret således at koordinatværdierne altid er positive. N-aksen (N: northing*) er sammenfaldende med ækvator, og E-aksen (E: easting*) er placeret 500 km vest for zonernes midtmeridian, og parallel med denne. Danmark er dækket af zone 32 og 33. UTM-net er bl.a. påtrykt følgende kort fra Kort og Matrikelstyrelsen: Danmark 1:25 000, Danmark 1:50 000, Danmark 1:100 000, Danmark 1:500 000 og Danmark 1:750 000.;;Universal Transverse Mercator. Todimensionalt koordinatsystem der dækker jorden mellem 84N og 80S, hvor jorden er opdelt i 60 zoner, der hver dækker 6. Zonerne regnes fra vest mod øst startende ved 180 meridianen. Akserne i koordinatsystemet er placeret således at koordinatværdierne altid er positive. N-aksen (N: northing*) er sammenfaldende med ækvator, og E-aksen (E: easting*) er placeret 500 km vest for zonernes midtmeridian, og parallel med denne. Note: Danmark er dækket af zone 32 og 33. UTM-net er bl.a. påtrykt følgende kort fra Kort og Matrikelstyrelsen: Danmark 1:25 000, Danmark 1:50 000, Danmark 1:100 000, Danmark 1:500 000 og Danmark 1:750 000. UTM-net benyttes ved eentydig stedplacering af f.eks. vandboringer, spildevandsudledninger etc. Nettet er retliniet, og linierne skærer hinanden i rette vinkler på kortet. Linieafstanden er tilpasset metersystemet, f.eks. 4 cm-kort 1:25.000 - linieafstand 1 km.;UTM og UTM-net er skrevet sammen 1016;Miljøordbog;Emission;Emission;Udsendelse/udledning af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Eksempel: Den vægtmængde svovldioxid, der udsendes fra en skorsten, målt f.eks. i kg pr. time.;;Udslip til luft.; 1645;Miljøordbog;Pulp;Pulp;Træmasse, frugtmasse.;;Træmasse, frugtmasse. Opslemning af papirfibre i vand, eventuelt også indeholdende fyldstoffer, lim og farver. Pulpen er den opslemning, der bliver doceret til papirmaskinen ved papirproduktionen.; 1877;Miljøordbog;Total kulbrinter;;Identificerede kulbrinter kan sammenlignes med f.eks. et jordkvalitetskriterium*, se benzin*, gasolie*, terpentin*, petroleum*, BTEX*, Styren* og PAH*. Mange kulbrinter er naturstoffer, hvilket ind i mellem kan give falsk positive prøver, hvis analysemetoden ikke er meget specifik, f.eks. GC-MS-SIM*.;;Totale mængde kulbrinter, herunder benzin*, gasolie*, terpentin*, petroleum*, BTEX*, Styren* og PAH*. Identificerede kulbrinter kan sammenlignes med f.eks. et jordkvalitetskriterium*. Mange kulbrinter er naturstoffer.; 720;Miljøordbog;Additiv;Additive;Tilsætningsstof.;;Tilsætningsstof / hjælpestof. Et stof som tilsættes en blanding for at ændre/forbedre egenskaberne for blandingen. Et additiv kan også tilsættes for at modvirke uønskede egenskaber. Et additiv tilsættes i små mængder.; 827;Miljøordbog;Beluftning;Aeration;Tilledning af luft (med fri ilt) til den aerobe* proces i et biologisk rensningsanlæg*. I et biologisk filter* bliver spildevandet luftet ved at over- eller nedrisle mellem filtrets dele. I aktivslamanlæg* beluftes spildevandet* enten fra overfladen ved forskellige metoder, f.eks. Iuftindpiskning, eller fra bunden med luftindblæsning gennem diffusor*.;;Tilledning af luft (med fri ilt) til den aerobe* proces i et biologisk rensningsanlæg*. I et biologisk filter* bliver spildevandet luftet ved at over- eller nedrisle mellem filtrets dele. I aktivslamanlæg* beluftes spildevandet* enten fra overfladen ved forskellige metoder, f.eks. Iuftindpiskning, eller fra bunden med luftindblæsning gennem diffusor*. Når spildevand beluftes, fremmes mikroorganismernes* nedbrydning af organisk* materiale/stoffer. (græsk aer: luft).; 1441;Miljøordbog;Methæmoglobinæmi;;"Sygdom, ses ved forgiftninger med f.eks. kaliumklorat og nitrit. I blodet dannes methæmoglobin i stedet for oxyhæmoglobin. Methæmoglobin kan ikke fraspalte ilt på samme måde som oxyhæmoglobin, og methæmoglobin forstyrrer derfor ilttransporten i organismen. Drikkevand, hvis hygiejniske tilstand er ringe, og hvor nitratindholdet er højere end 150 mg/l, kan forårsage methæmoglobin i spædbørns blod - ""blue babies"".";;Sygdom, der dannes ved forgiftninger med f.eks. kaliumklorat og nitrit. I blodet dannes methæmoglobin* i stedet for oxyhæmoglobin*.; 1875;Miljøordbog;Topografi;Topography;Beskrivelse af et områdes terræn-, dyrknings og bebyggelsesforhold.;;Spredning af luftforurening er kraftigt påvirket af de topografiske forhold. Der er f.eks. stor forskel på spredningsforholdene i et dalområde og i fladt terræn. Beskrivelse af et områdes terræn-, dyrknings og bebyggelsesforhold.; 1838;Miljøordbog;Svovldioxid;Sulphur dioxide;SO2 dannes blandt andet ved iltning af jernmalme. Svovlilte er en agressiv luftart, som kan bruges til blegning. I visse industriområder sendes der så meget svovlilte ud i luften, at dette opløst i regnvand gør dette surt.;;"SO2 dannes blandt andet ved iltning af jernmalme. Svovldioxid er en agressiv luftart, som kan bruges til blegning. I visse industriområder sendes der så meget svovldioxid ud i luften, at dette opløst i regnvand gør dette surt. SO2 dannes bl.a. ved forbrænding af svovl i fossile brændsler og giver herved anledning til forsuring af luften og nedbøren. I de industrialiserede lande er problemet på vej mod en løsning gennem rensning af brændsler og røgafkast."; 805;Miljøordbog;Autotrof;Autotrophic;Selvnærende organismer, der kan udnytte sollys som energikilde ved opbygning af organisk stof ud fra uorganiske forbindelser, jfr. heterotrof*.;;Selvnærende organismer, der kan udnytte sollys som energikilde ved opbygning af organisk stof ud fra uorganiske forbindelser, jfr. heterotrof*. En autotrof organisme ernærer sig ved hjælp af fotosyntese. Fotosyntese er den proces hvorved planter omdanner vand og kuldioxid til organisk materiale og ilt ved hjælp af solens energi.; 1287;Miljøordbog;Kajakprøvetager;;Sedimentoptager bestående af et rør, som ved hjælp af vægte synker passende ned i sedimentet. Med en prop lukkes rørets øverste del og en intakt sedimentprøve kan nu optages (se sediment).;;Sedimentoptager bestående af et rør, som ved hjælp af vægte synker passende ned i sedimentet. Med en prop lukkes rørets øverste del og en intakt sedimentprøve kan nu optages (se sediment). Kajakprøvetageren anvendes bl.a. til kvantitativ prøvetagning af smådyrfaunaen på mudder- og sandbund i søer.; 828;Miljøordbog;Diatomeer;Diatom;Bundlevende kiselalger på og i sedimentet*.;;Se kiselalger*.; 1511;Miljøordbog;Nitratbakterier;Nitrate oxidising bacteria;Nitrosomonas, Nitrococcos henholdsvis nitrobacter. Disse bakterier er autotrofe*, dvs. de kan opbygge organisk stof af uorganisk stof ligesom grønne planter. De bruger dog ikke lysenergi til processen, men kemisk energi, som de får ved iltning af uorganisk stof.;;Se Ammoniumoxiderende bakterier*; 1068;Miljøordbog;Flokkulering;Flocculation;Som rensningsmetode bruges flokkulering til at fjerne meget små forurenende partikler fra vand. Partiklerne er så små, at de ikke lader sig bundfælde selv ved forlænget bundfældning. Partiklerne kaldes kolloider. Flokkulering vil sige dannelse af flokke, fremtvinges ved at vandet f.eks. pH* justeres således, at de tilstedeværende metalioner* bringes på en uopløselig form, hvorved de udfældes. Kolloiderne optages i disse udfældede hydroxidflokke. Findes der ikke tilstrækkeligt med metalioner i vandet tilsættes trivalente* metalioner som Al+++ og Fe+++ og pH* justeres. Derefter tilsættes overfladeaktive stoffer, der får flokkene til at samle sig således at de kan udskilles enten ved bundfældning eller ved flotation*.;;"Proces med organisk forbindelse, der får partikler til at klumpe sig sammen. Som rensningsmetode bruges flokkulering til at fjerne meget små forurenende partikler fra vand. Partiklerne er så små, at de ikke lader sig bundfælde selv ved forlænget bundfældning. Partiklerne kaldes kolloider."; 2892;Landbrug1;Vandmiljøplan II;;Politisk aftale om reduktion af landbrugets kvælstofudledning. URL: www.mst.dk/handling;;Politisk aftale om reduktion af landbrugets kvælstofudledning. URL: www.mst.dk/handling. Vandmiljøplan II blev vedtaget i 1998. Kravet til reduktion af kvælstofudledning på 50% blev fastholdt, men fristen for målopfyldelse blev forlænget til udgangen af 2003. Kravet til industri, renseanlæg m.v. var opfyldt i begyndelsen agf 1990'erne, hvorfor VMP II alene er rettet mod landbruget. Tiltagene overfor landbruget består af en bred vifte af virkemidler. En gruppe af tiltag er rettet mod gødningsanvendelsen (strammere harmonikrav, øget krav til udnyttelse af husdyrgødsning, nedsatte gødningsnormer, krav om øget dyrkning af efterafgrøder, forbedret fodringpraksis) mens en anden gruppe af tiltag er rettet mod arealanvendelsen (retablering af vådområder, skovrejsning, økologisk jordbrug og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger indenfor de særlig følsomme landbrugsområder (SFL)). Planen indebærer at der skal foretages en midtvejsevaluering i 2000 og en slut evaluering i 2003.; 2647;MAR-samlet;Nonylphenol;Nonylphenole;Vaskeaktivt stof der kan holde det fangede snavs i vandfasen.;;Organisk kemisk stof bestående af en phenol-ring med en alifatisk* sidekæde. Indgår i kemiske forbindelser der anvendes som non-ioniske* overfladeaktive stoffer (nonylphenolethoxylater). Disse nedbrydes under iltfrie betingelser til nonylphenol. Nonylphenolethoxylaterne har været brugt i vaskemidler, men er på listen over uønskede stoffer på grund af hormonforstyrrende* virkning.; 1512;Miljøordbog;Nitrifikation;Nitrification;"Omdannelse af ammoniak* til plantenæringsstoffet nitrat ved hjælp af bakterier, ""nitritbakterier*"" og ""nitratbakterier*"". Processen foregår i to trin, og kræver god ilttilførsel: 1. ""Nitritbakterier"" ilter ammoniak (NH3) til nitrit* (NO2-) 2. ""Nitratbakterier"" ilter nitrit (NO2-) til nitrat* (NO3-).";;"Omdannelse af ammoniak* til plantenæringsstoffet nitrat ved hjælp af bakterier, nitrit* og nitrat oxiderende bakterier. Processen foregår i to trin, og kræver god ilttilførsel: 1. Nitrit oxiderende bakterier ilter ammoniak (NH3) til nitrit* (NO2-) 2. Nitrat oxiderende bakterier ilter nitrit (NO2-) til nitrat* (NO3-)."; 1357;Miljøordbog;Kvælstof;Nitrogen;Grundstof. Kemisk betegnelse for nitrogen, N*. Forekommer som luftart, N2, og udgør størstedelen af atmosfærisk (se atmosfæren) luft. Visse jordbakterier (f.eks. Azotobacter) er i stand til at binde kvælstof fra atmosfæren. Kvælstof bliver derved tilgængeligt for højere plantearter. Kvælstof indgår i salte*, som f.eks. nitrat eller ammoniumsalte*, og findes i proteiner* i alle levende organismer.;;Nitrogen, N*, grundstof, vigtigt næringsstof for planter, livsnødvendige for alle levende organismer. Forekommer som luftart, N2, og udgør omkring 80% atmosfæren*. Visse jordbakterier (f.eks. Azotobacter) er i stand til at binde kvælstof fra atmosfæren. Kvælstof bliver derved tilgængeligt for højere plantearter. Kvælstof indgår i salte*, som f.eks. nitrat* eller ammoniumsalte*, og findes i proteiner* i alle levende organismer.; 1514;Miljøordbog;Nitrobacter;Nitrobacteria;"""Nitratbakterie""*, som ilter ammoniak* til nitrit*.";;Nitrit oxiderende bakterie*, ilter nitrit* til nitrat* i nitrifikationens* andet trin.Nitrobacter repræsenterer den mest velbeskrevne slægt. Andre slægter er Nitrospina og Nitrococcus.; 1515;Miljøordbog;Nitrosomonas;Nitrosomonas;"""Nitritbakterie""*, som ilter nitrit til nitrat*.";;Nitratoxiderende bakterie*, ilter ammoniak* til nitrit* der er det føste trin i nitrifikationen*. Nitrosomonas repræsenterer den mest velbeskrevne slægt. Andre slægter er Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus.; 2880;Landbrug2;Udnyttelse af husdyrgødning;Requirement to utilise nitrogen in animal manure;Lovmæssige krav om hvor stor en del af kvælstoffet i husdyrgødningen der skal medregnes i gødningsregnskabet.;;"Lovmæssige krav om hvor stor en del af kvælstoffet i husdyrgødningen der skal medregnes i gødningsregnskabet. Husdyrgødning indeholder dels en uorganisk, dels en organisk del. Kvælstoffet i den uorganiske del er umiddelbart tilgængelig for planterne og regnes for at have samme effekt som handelsgødningskvælstof. Kvælstoffet i den organiske del frigives over en længere periode ved omsætning af det organsike materiale. Herved vil en del af dette kvælstof også vil blive tilgængeæligt for plantevækst. Udtrykket ""udnyttelse af husdyrgødning"" angiver det lovmæssige krav om hvor stor en del af kvælstoffet i husdyrgødningen, der samlet set skal regnes for at kunne erstatte handelsgødningskvælstof, dvs. hvor stor en andel der skal medregnes i gødningsregnskabet."; 1118;Miljøordbog;Fødekæde;Food chain;"Række af organismer, hvor hver enkelt lever af den foregående og selv er føde for den næstfølgende. Herved kan stof vandre og i nogle tilfælde koncentreres mere og mere op gennem kæden, da det ikke omsættes undervejs, men blot går videre. Primærproduktionens* binding af energi fra solen (fotosyntese*) giver energi til fødekæden, men opbruges i 3.-4. led. Kredsløbet indeholder nedbryderled, som fører organiske stoffer fra døde dyr og planter tilbage som mineralske stoffer i vandet og skaffer forudsætninger for, at spillet kan begynde igen - biodansen. Eksempel på fødekæde: Primærproduktion: Phytoplankton*. 1. forbrugsled: Zooplankton*. 2. forbrugsled: Mindre fisk (sild, makrel og lignende). 3. forbrugsled: Rovfisk (gedder og lignende). 4. forbrugsled: Mennesket, rovfugle og lignende. Se også økosystem*.";;Kæde af organismer, hvorigennem kemisk energi og føde føres gennem økosystemet fra primærproducenterne til de største byttedyr: F.eks. fra marint økosystem: alger -> ciliater -> krebsdyr ->fisk -> sæler. Kredsløbet indeholder nedbryderled, som fører organiske stoffer fra døde dyr og planter tilbage som mineralske stoffer i vandet og skaffer forudsætninger for, at spillet kan begynde igen - biodansen. Se også økosystem*.; 1385;Miljøordbog;Lobelia sø;;Klarvandet, næringsfattig søtype (oligotrof*) med et lille indhold af bikarbonat* i vandet og en karakteristisk vegetation af grundskudsplanter, bl.a. Lobelia dortmanna (tvepibet lobelia).;;Klarvandet, næringsfattig søtype (oligotrof*) med et lille indhold af bikarbonat* i vandet og en karakteristisk vegetation af grundskudsplanter, bl.a. Lobelia dortmanna (tvepibet lobelia). Søerne er på internationalt plan enestående og er medtaget under EF-Habitatdirektivet.; 98;KMS;Buffer;Buffer;Geometrisk objekt de indeholder alle de direkte positioner hvis afstand fra et givet objekt er mindre end eller lig med en given afstand. Dannelse af buffere benyttes indenfor GIS primært til at undersøge om noget ligger indenfor en given afstand fra et geografisk objekt. Det kunne f.eks. være en undersøgelse af antallet af mennesker, der bor mindre end 5 km fra Kastrup Lufthavn.;;"Kemisk stof med stor evne til at modstå ændringer i ph*. Bruges også i overført betydning. Geometrisk objekt der indeholder alle de direkte positioner hvis afstand fra et givet objekt er mindre end eller lig med en given afstand. Dannelse af buffere benyttes indenfor GIS primært til at undersøge om noget ligger indenfor en given afstand fra et geografisk objekt. Det kunne f.eks. være en undersøgelse af antallet af mennesker, der bor mindre end 5 km fra Kastrup Lufthavn."; 1510;Miljøordbog;Nitrat;Nitrate;"Kemisk formel: NO3-*. Kvælstofforbindelse; kan dannes ved oxidation* af ammoniak* eller ammonium*. Nitrat er et næringssalt*, der kan være en begrænsende faktor for algevækst.";;"Kemisk formel: NO3-*. Kvælstofforbindelse; kan dannes ved oxidation* af ammoniak* eller ammonium*, letopløselig i vand. Vigtigt næringsstof og den kemiske form planter optager det meste af deres kvælstof i. Nitrat er saltet af salpetersyre."; 773;Miljøordbog;Ammoniak;Ammonia;(NH3), luftart, som er meget letopløselig i vand. Ved nedbrydning af kvælstoflholdige organiske* stoffer, f.eks. protein*, kan der dannes ammoniak. Afhængig af pH*-forholdene kan ammoniak blive giftigt for fisk. Dette sker ved voksende pH-værdier (stærkt basisk).;;"Kemisk forbindelse bestående af kvælstof og brint (NH3). Fordamper let; kan opløses i vand og giver da ammonium (NH4+)*. Det er en kemisk forbindelse mellem kvælstof og brint. Ammoniak har en meget kraftig lugt, som kendes fra salmiakspiritus. (NH3), luftart, som er meget letopløselig i vand. Ved nedbrydning af kvælstof holdig organiske* stoffer, f.eks. protein*, kan der dannes ammoniak. Afhængig af pH*-forholdene kan ammoniak blive giftigt for fisk. Dette sker ved voksende pH-værdier (stærkt basisk)."; 2600;MAR-27;Mikroskop;Microscope;Instrument, hvormed man kan forstørre mange gange. Et lysmikroskop forstørrer typisk 50 til 1000 gange. Et epifluorescensmikroskop giver samme forstørrelser, men der bruges et specielt lys og cellestrukturer fluorescerer med særlige farver. Derved kan vigtige karakterer gøres tydeligere. Scanning- og elektronmikroskoper giver forstørrelser på mange tusinde gange. I det første ses organismerne tredimensionelt på grund af mikroskopets store dybdeskarphed.;;Instrument, hvormed man kan forstørre mange gange. Et lysmikroskop forstørrer typisk 50 til 1000 gange;forklaringen delt op i tre forklaringer i stedet for 1. Epiflourescens, scanning elektromikroskop er blevet til selvstændige opslag. 1413;Miljøordbog;Marginaljorder;Marginal (poor) arable soils;I en landbrugsfaglig terminologi de jorder, der vil udgå af produktionen, fordi det ikke længere kan betale sig at dyrke dem.;;I en landbrugsfaglig terminologi er de jorder, der stadig dyrkes, men som ikke længere er rentable at dyrke; 1574;Miljøordbog;PAH;PAH;Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner. Polyaromatiske kulbrinter* indeholder stabile ringsystemer, f.eks. benzo(a)pyren. Visse PAH er kræftfremkaldende. Kommer fra trafik og fyringsanlæg og findes i visse former for tjære.;;Gruppe af organiske* aromatiske* stoffer, som også kaldes PAH. At de er polycykliske betyder, at de er opbygget af flere (typisk 2-6) ringstukturer af kulstoffer, som er C-atomer arrangeret i aromatiske ringe. De polycykliske aromater er en naturlig del af råolie og kul, og de ender i miljøet ved forbrænding, for eksempel fra olie- og kulfyrede forbrændingsanlæg og i udstødningsgasser. Mange PAH’er er svære at nedbryde i miljøet (persistente), og forureninger med stofferne findes på grunde, hvor der for eksempel har ligget gasværker, asfaltfabrikker, træimprægneringsvirksomheder eller tjærepladser (for fiskegarn), fordi stofferne er spildt direkte på jorden. Mange PAH’er kan være kræftfremkaldende.; 1094;Miljøordbog;Fosfor;Phosphorus;Fosfor er et grundstof, der er nødvendigt for alle levende organismer. Indgår i mange af organismens stoffer, f.eks. knoglevæv, nukleinsyre, adenosintrifosfat, som er et nødvendigt led i energiomsætningen etc. I husspildevand* findes fosforforbindelser i toiletaffald og i vaskemidler. Har betydning som næringssalt* ved eutrofiering* af søer. Kan fjernes ved kemisk rensning.;;Grundstoffet fosfor, som kemisk betegnes P, indgår f.eks. i fosfat*. Fosfor er nødvendigt for alle levende organismer. Indgår i mange af organismens stoffer, f.eks. knoglevæv, nukleinsyre, adenosintrifosfat, som er et nødvendigt led i energiomsætningen etc. I husspildevand* findes fosforforbindelser i toiletaffald og i vaskemidler. Har betydning som næringssalt* ved eutrofiering* af søer. Kan fjernes ved kemisk rensning.; 1278;Miljøordbog;Jod;Iodine;Jod-131 udsender beta- og gammastråler. Halveringstid: 8 dage. Dannes i atomreaktorer. Spædbørn er særligt følsomme over for jodisotopen, der kan forekomme i mælk og grønsager. Jod optages specielt i skjoldbruskkirtlen. Strålingsdosis kan mindskes ved forebyggende indtagelse af jodtabletter. Kuren kan imidlertid kun anbefales, såfremt der virkelig er sandsynlighed for skadelige stråledoser fra jod. Grundstoffet er i større mængder giftigt, og tabletterne kan give bivirkninger. Biologisk halveringstid: 139 dage.;;"Grundstof, et halogen*. Jod optages specielt i skjoldbruskkirtlen. Jod-131 udsender beta- og gammastråler. Halveringstid: 8 dage. Dannes i atomreaktorer. Spædbørn er særligt følsomme over for jod-131, der kan forekomme i mælk og grønsager. Strålingsdosis kan mindskes ved forebyggende indtagelse af jodtabletter. Kuren kan imidlertid kun anbefales, såfremt der virkelig er sandsynlighed for skadelige stråledoser fra jod. Grundstoffet er i større mængder giftigt, og tabletterne kan give bivirkninger. Biologisk halveringstid: 139 dage."; 1348;Miljøordbog;Krypton;Crypton;Krypton-85 udsender beta- og gammastråler. Halveringstid: 10,7 år. Opstår i store mængder i atomreaktorer. Er kemisk inaktiv og derfor kun af begrænset biologisk betydning.;;Grundstof nr. 36, Kr, gas med kogepunkt – 153 ºC. Den radioaktive isotop Krypton-85 udsender beta- og gammastråler. Halveringstid: 10,7 år. Opstår i store mængder i atomreaktorer. Er kemisk inaktiv og derfor kun af begrænset biologisk betydning.; 278;KMS;GPS;GPS;Global Positioning System. Et satellit baseret positioneringssystem. Oprindeligt opbygget af det amerikanske militær, men nu tilgængelig til civile formål. GPS benyttes bl.a. til navigation samt til opmåling. Til positionering skal der benyttes signal fra mindst fire satellitter. De satellitter, der benyttes til GPS, er sendt op specielt med det formål at skulle anvendes til positionering. Der er p.t. cirka 24 satellitter i kredsløb omkring jorden i 6 forskellige omløbsniveauer i ca. 20000 km højde med en omløbshastighed på 12 timer.;;"Geografisk PositionsSystem. System, der giver nøjagtig positionsangivelse, f.eks. i UMT-koordinater. Et satellit baseret positioneringssystem. Oprindeligt opbygget af det amerikanske militær, men nu tilgængelig til civile formål. GPS benyttes bl.a. til navigation samt til opmåling. Til positionering skal der benyttes signal fra mindst fire satellitter. De satellitter, der benyttes til GPS, er sendt op specielt med det formål at skulle anvendes til positionering. Der er p.t. cirka 24 satellitter i kredsløb omkring jorden i 6 forskellige omløbsniveauer i ca. 20000 km højde med en omløbshastighed på 12 timer.";Hvornår? måske skal antallet (24 satelliter) tages ud. 3171;Miljøordbog;Fthalat;Phthalate;Phthalater er plastblødgørere, der ikke er naturligt forekommende i miljøet. DEHP er et meget benyttet plastblødgøringsmiddel i PVC.;;Fthalater er en gruppe af stoffer, f.eks. dibutylfthalat, der især bruges som plastblødgører. Det er påvist at fthlater kan have hormonforstyrrende effekter hos hvirveldyr. Phthalater mistænkes for at være kræftfremkaldende og for at kunne skade evnen til at få børn. Forbrænding af PVC medfører blandt andet udledning af saltsyre (HCl) og risiko for dannelse af dioxin. HCl medvirker til forsuring af omgivelserne.; 835;Miljøordbog;Betamesosaprob;Beta mesosaprobic;"Ret svagt forurenet, se saprobiesystemet* (græsk: mesos = ""som er i midten"").";;Forældet; 9005;sns;Strandeng;Salt marsh/meadow;Relativt flade, lavtliggende, mere eller mindre saltvandspåvirkede og kystnære arealer med en naturlig vegetation bestående af græsser, halvgræsser og urter som danner mere eller mindre sammenhængende grønsvær. Den lave plantevækst er i de fleste tilfælde et resultat af græsning og høslet.;;En strandeng er et lavtliggende, saltvandspåvirket, vegetationsdækket areal fortrinsvis langs beskyttede havkyster. Strandengens vegetation består af græsagtige arter og andre urter der alle tåler salt og fugt. Planterne danner et mere eller mindre sammenhængende dække af varierende højde og består både af lavtvoksende, engagtig vegetation (salteng) og rørsump.; 2022;Miljøordbog;Metanogen;;Methandannende. Bruges både om redox-tilstand og om bakterier.;;En som danner metan. Bruges både om redox-tilstand og om bakterier.; 1364;Miljøordbog;Lammehaler;;En sammenvoksning af bakterier*, svampe og encellede dyr, som danner synlige formationer i én stærkt forurenet recipient*, hvor der er mulighed for, at lammehalerne kan sidde fast. Indikerer forureningsgrad IV - polysaprob* zone i vandløb.;;"En sammenvoksning af bakterier*, svampe, encellede dyr m.m., som danner synlige "" totter"" i vandløb som er kraftigt forurenede med organisk stof. Lammehalerne sidder på sten, planter og andre faste substrater. De udvikles især om vinteren, men er idag et særsyn i danske vandløb. Lammehaler har tidligere været brugt som indikation for forureningsgrad IV - polysaprob* zone i vandløb."; 942;Miljøordbog;Deletion;Deletion;Begrebet deletion omfatter de tilfælde, hvor gensplejsning har fundet anvendelse til fremstilling af en organisme eller celle, der kun adskiller sig fra den oprindelige ved, at dele af dens arvemasse mangler.;;En mutation, hvor der sker tab af en del af et DNA-mplekyle (kromosom). Kan opstå ved (spontan) mutationer ved gensplejsning. Gensplejsning til fremstilling af en organisme eller celle, der kun adskiller sig fra den oprindelige ved, at dele af dens arvemasse mangler. Kommer af delete=slette.; 1315;Miljøordbog;Klorerede kulbrinter;Chlorinated Hydrocarbons;En gruppe stoffer, bekæmpelsesmidler mod skadedyr og ukrudt, som indeholder klor, kulstof og brint. DDT* og PCB* er klorerede kulbrinter. Se også insekticider*.;;En gruppe af organiske stoffer der indeholder klor, f.eks. PCB*. PCB dannes ikke naturligt, men er siden først i dette århundrede blevet fremstillet i industrien, dog ikke i Danmark. PCB er bioakkumulerbart, dvs. at det opkoncentreres gennem fødekæden. På grund af dets kemiske stabilitet er det meget svært nedbrydeligt i naturen.; 762;Miljøordbog;Alge;Algae;En- eller flercellet, primitiv sporeplante. Phytoplankton* = planteplankton = planktonalger er mikroskopiske alger, der driver omkring i vandmasserne.;;En- eller flercellet, primitiv sporeplante. Samlebetegnelse for en række forholdsvis primitive planter, hvoraf de fleste lever i vand. Deres væv er ikke er organiseret i rødder, stængel og blade. Gruppen alger indeholder meget forskellige arter, der spænder lige fra de store blomsterplantelignende bladtangarter som f.eks. fingertang over små trådformede arter som f.eks. rødtot og hindeformede arter som rørhinde til mikroskopiske, encellede planktonalger som f.eks. furealger.Phytoplankton* = planteplankton = planktonalger er mikroskopiske alger, der driver omkring i vandmasserne.; 1907;Miljøordbog;Tørstof;Dry matter;Den mængde stof, som bliver tilbage efter inddampning af en vand-, sediment*- eller slamprøve* ved 103º C. Anvendes ved bestemmelse af glødetab*.;;Den mængde stof, som bliver tilbage efter inddampning af en vand-, sediment*- slam* eller jordprøve. Inddampning af prøven sker rutinemæssigt over 12 timer ved 104º C. Ofte udtrykkes et resultat pr. gram tørvægt/tørstof for at kunne sammenligne resultater på tværs af hinanden. En tørstofbestemmelse er desuden første skridt i bestemmelsen af prøvens organiske indhold udtrykt som et glødetab*.; 1987;Miljøordbog;EC50;EC50;Effektkoncentration: Den koncentration af stoffet som giver effekt på halvdelen af forsøgsdyrene.;;"Den koncentration af et stof, hvor 50 % af organismerne udviser en bestemt effekt. EC = Effective Concentration. EC50 er den koncentration, hvor 50% af individerne i en population af dyr, planter eller mikroorganismer påvirkes over en længere periode, f.eks. i væksten, evnen til at få afkom eller andre variable Effektkoncentration: Den koncentration af stoffet som giver effekt på halvdelen af forsøgsdyrene."; 1314;Miljøordbog;Kloning;Cloning;Tilførsel af nyt genetisk materiale til en celle som efterfølgende deler sig i to eller flere identiske celler*. Ukønnet formering.;;Deling af celler* i 2 eller flere identiske celler. Ukønnet formering. Det er muligt at klone forskellige organismer i laboratoriet, f.eks. fåret Dolly. Kloning af bakterier og svampe bruges ofte i forbindelse med gensplejsning af højere organismer.; 139;KMS;Datamodel;Data model;Beskrivelse på det logiske niveau over hvordan data er organiseret i en database*. Data modeller benytter logiske begreber som objekter, deres egenskaber og deres indbyrdes afhængigheder.;;"Datamodellering kan defineres på følgende måde: - processen ved at designe en database, som fokuserer på at identificere og organisere data logisk og fysisk. En datamodel er produktet af en datamodellering.

Datamodeller kan opdeles i flere niveauer:

- konceptuelle datamodeller er en idealisering af den verden man ønsker at beskrive. - konceptuelle datamodeller beskriver hvilke objektklasser og identiteter der findes, samt hvilke relationer/associatiobner der er imellem disse. - konceptuelle datamodeller er uafhængige af den senere implementering.

- logiske datamodeller forbereder den konceptuelle model til implementering. - den logiske model er afhængig af arkitektur (f.eks. objekt-orienteret eller relationel database), men uafhængig af platform og software. - den logiske model specificere f.eks. tabeller og nøgler som kan implementeres i relationelle databaser.

- den fysiske datamodel beskriver hvorledes data indekseres og lagres internt - fysiske datamodeller er specifikke for en given arkitektur og platform (f.eks. Oracle relationel database)."; 1725;Miljøordbog;Saprobiesystemet;;Biologisk klassifikation af vandløbs forureningsgrad*, saprobiegrad. Systemet bygger på mikroorganismers* og bunddyrs forskellige krav til de økologiske* forhold i vandløb. Metoden anvendes af amterne i deres tilsyn med vandløb. Systemet har fire hovedgrader: 1) oligosaprob* - praktisk taget uforurenet. 2) beta-mesosaprob* - ret svagt forurenet, 3) alfa-mesosaprob* - ret stærkt forurenet. 4) polysaprob* - overordentlig stærkt forurenet. (Saphros = rådden, bios = liv).;;Biologisk klassifikation af vandløbs forureningsgrad*, saprobiegrad. Systemet bygger på mikroorganismers* og smådyr (insekter, krebsdyr, snegle, muslinger, orme m.m.) forskellige krav til iltforholdene i vandløb. Metoden er udviklet i Centraleuropa og har undergået en række ændringer gennem årene. I Danmark har Saprobiesystemet dannet udgangspunkt i forbindelse med amternes tilsyn i perioden 1970-98. Se landbrugsministeriets vejledning*. Systemet har i Danmark udelukkende været baseret på anvendelsen af smådyr og har næsten udelukkende været anvendt som en feltbaseret metode. Saprobiesystemet har fire hovedgrader: forureningsgrad I, oligosaprob* - praktisk taget uforurenet. Forureningsgrad II, beta-mesosaprob* - ret svagt forurenet. Forureningsgrad III, alfa-mesosaprob* - ret stærkt forurene og forureningsgrad IV, polysaprob* - overordentlig stærkt forurenet. (Saphros = rådden, bios = liv).; 836;Miljøordbog;BI5;BI5;Fem-døgns biokemisk iltforbrug. Det antal milligram ilt pr. Iiter, som en vandprøves mikroorganismer* forbruger i en fem-døgns periode til biokemisk iltning af det organiske* stof i vandet. BI5 er et udtryk for mængden af organisk stof, som kan omsættes ved naturlige aerobe* processer.;;Biologisk iltforbrug på fem døgn, et mål for mængden af organisk stof. Det antal milligram ilt pr. Iiter, som en vandprøves mikroorganismer* forbruger i en fem-døgns periode til iltning af det organiske* stof i vandet. BI5 er et udtryk for mængden af organisk stof, som kan omsættes ved naturlige aerobe* processer.; 943;Miljøordbog;Denitrifikation;Denitrification;Bakteriel omdannelse af nitrat, NO3-, til kvælstoffilter eller frit kvælstof, NO, N2-, henholdsvis NO2, normalt under iltfrie forhold og under samtidig iltning af organisk stof. Bakterierne kaldes denitrificerende bakterier, og disse er i stand til at tage ilten fra, d.v.s. reducere nitrat, hvorved kvælstof frigøres. Den modsatte proces, nitrifikation, er iltkrævende.;;"Biologisk eller kemisk omdannelse af nitrat til frit kvælstof (N2). Proces, hvorved nitrat* (NO3 –) omdannes til frit kvælstof (N2) og evt. lattergas (N2O), der begge er luftformige og derfor vil fordampe væk. Processen udføres af bestemte bakterier i tilfælde, hvor der er iltmangel. Bakterierne kaldes denitrificerende bakterier, og disse er i stand til at tage ilten fra, d.v.s. reducere nitrat, hvorved kvælstof frigøres. Den modsatte proces, nitrifikation, er iltkrævende."; 1613;Miljøordbog;Polysaprob;Polysaprobe;"Vedrørende vandløb: Stærkt forurenet, forrådnende; den kraftigst forurenede type vandløb, se saprobiesystemet*. (Græsk: poly = meget, mange og sapros = rådden).";;"Betegnelsen benyttes om stærkt forurenede strækninger af vandløb. Udtrykket betyder stærkt forurenet, forrådnende; den kraftigst forurenede type vandløb, se saprobiesystemet*. (Græsk: poly = meget, mange og sapros = rådden)."; 2352;KMS;Funktion;Function;De funktioner en organisme kan udføre i et samfund. Det kan være de forskellige organiske stoffer, de omsætter, samt de stoffer de fikserer, mineraliserer eller ilter. Regel der forbinder en feature type med en anden unik feature type. Proces i et edb-program der udfører en eller flere operationer. Processen kaldes fra enten et hovedprogram, eller en anden funktion. Resultatet returneres til det kaldende hovedprogram/funktion.;;1)De funktioner en organisme kan udføre i et samfund. Det kan være de forskellige organiske stoffer, de omsætter, samt de stoffer de fikserer, mineraliserer eller ilter. 2) Regel der forbinder en feature type med en anden unik feature type. Proces i et edb-program der udfører en eller flere operationer. Processen kaldes fra enten et hovedprogram, eller en anden funktion. Resultatet returneres til det kaldende hovedprogram/funktion.; 1057;Miljøordbog;Filter;Filter;Vedrørende spildevandsrensning: Plast- eller stenfilter (søjle), som spildevandet* passerer gennem. Biologisk filter*. Vedrørende vandforsyning: Det perforerede stykke i en boring, hvor grundvandet* kan trænge ind i boringen. Omgives ofte af en gruskastning. Benyttes også som betegnelse for sandfilter til vandrensning.;;"1) Vedrørende spildevandsrensning: Plast- eller stenfilter (søjle), som spildevandet* passerer gennem. Biologisk filter*. Vedrørende vandforsyning: Det perforerede stykke i en boring, hvor grundvandet* kan trænge ind i boringen. Omgives ofte af en gruskastning. Benyttes også som betegnelse for sandfilter til vandrensning. 2) vedrørende luftrensning; posefilter til tilbageholdelse af partikler (f.eks. støv, sprøjtestøv)."; 488;KMS;Opløsning;Resolution;Udtrykker størrelsen af det mindste objekt, der kan afbilledes i et digitalt datasæt. Begrebet anvendes oftest i forbindelse med en rasterdatamodel hvor opløseligheden af en raster svarer til størrelsen af cellen i den virkelig verden. F.eks. opløseligheden af et remote sensing billede kan være 10m, hvilket betyder, at hver pixel i billedet har en størrelse på 10m * 10m. Stiger opløseligheden betyder det, at de objekter der kan identificeres i den virkelige verden, bliver mindre. Samtidig stiger kravet til lager- og regnekapacitet, og data bliver dyrere at indsamle.;;1) Udtrykker størrelsen af det mindste objekt, der kan afbilledes i et digitalt datasæt. 2) En væske hvori et stof er fuldstændigt opløst, typisk på ion*form. F.eks. kogesalt i vand.; 1069;Miljøordbog;Flotation;Flotation;1) Rensningsprincip, hvor opslemmet materiale ved hjælp af luftbobler tvinges til at stige op til en væskeoverflade. 2) Industriel proces, der bruges til at adskille mineraler. Visse mineraler bliver gjort vandskyende, og de hæfter sig på kunstigt frembragt skum, der bliver skummet fra de ikke vandskyende mineraler.;;1) Rensningsprincip, hvor opslemmet materiale ved hjælp af luftbobler tvinges til at stige op til en væskeoverflade. 2) Industriel proces, der bruges til at adskille mineraler. Visse mineraler bliver gjort vandskyende, og de hæfter sig på kunstigt frembragt skum, der bliver skummet fra de ikke vandskyende mineraler.; 1956;Miljøordbog;Vektor;Vector;Inden for genteknologi forstås ved en vektor en bærer, som er i stand til at tilføre nukleinsyremolekyler til en vært eller en organisme - oftest et insekt - som er i stand til at overføre et patogen fra en værtsplante til en anden.;;1) Inden for genteknologi forstås ved en vektor en bærer, som er i stand til at overføre gener fra en organisme til en anden, f.eks. et plasmid* eller en virus* 2) bærer af sygdomme, f.eks. et insekt som er i stand til at overføre en sygdomskim fra en plante til en anden.; 800;Miljøordbog;Atom;Atom;Den mindste del af et (grund)stof.;;?; 2124;MAR - 30;Biocid;Biocide;"Bekæmpelsesmiddel til ikke-landbrugsmæssige formål. Anvendes f.eks. i rengøringsmidler med desinficerende virkning, i træbeskyttelsesmidler, i myggemidler, i tekstiler, i maling og antibegroningsmidler, i smøreolie og i rottebekæmpelsesmidler.";;?; 1811;Miljøordbog;Stripping;Stripping/desorption;"En proces, hvor en komponent overgår fra at være opløst i vand til at være på gasfase. Stripping kaldes kaldes også desorption eller udblæsning. 1) Processen indgår ofte i rensning af grundvand forurenet med flygtige, ikke-vandblandbare komponenter, se NAPL*. 2) Bruges bl.a. til at rense ammoniak* fra vand. Ammoniak er som luftart opløselig i vand i henhold til dens partialtryk. Dette kan anvendes til at fjerne ammoniakken fra vand, idet vandet bringes i kontakt med en tilstrækkelig mængde ammoniakfri luft.";;" Bruges bl.a. til at rense ammoniak* fra vand. Ammoniak er som luftart opløselig i vand i henhold til dens partialtryk. Dette kan anvendes til at fjerne ammoniakken fra vand, idet vandet bringes i kontakt med en tilstrækkelig mængde ammoniakfri luft. Denne proces kaldes også desorption eller udblæsning."; 121;KMS;Dansk Normal Nul;;Vertikal geodætisk reference udfra hvilken alle højder i Danmark beregnes.;;;Århus Domkirke? 1886;Miljøordbog;Transport af spildevand;;Sker i ledningsanlæg i jorden. Spildevandet* transporteres ved hjælp af gravitation, dvs. fald på ledningerne i strømmens retning, eventuelt suppleret med pumpestationer undervejs. Man kan også bruge tryk eller vakuum, men det anvendes kun i begrænset omfang. I særlige tilfælde kan spildevandet opsamles og oplagres og transporteres i tankvogn. Konventionelle kloakanlæg kan være udført som fællessystem* (enstrenget) eller som separatsystem* (to-strenget), hvor spildevand og regnvand føres i hvert sit ledningssystem.;;;vil nogen slå op på det? 806;Miljøordbog;Avanceret rensning;;Hermed menes normalt metoder til rensning af overflade*- og spildevand*, hvorved vandet får en renhed* stort set svarende til råvand* i vandforsyningen. Af metoder kan nævnes omvendt osmose*, ultrafiltrering*, ionbytning* og destillation*.;;;ultrafiltrering 2042;Miljøordbog;Fugacitetsprincippet;;"For en forurening som ikke forekommer i fri fase gælder, at forureningskomponenterne kan findes i tre faser: I luftform i poreluften, opløst i porevandet og bundet til jordpartiklerne.

Fugacitetsprincippet beskriver principperne for, hvordan man kan beregne forureningens fordeling på de tre faser. Princippet i beregningen er, at man ud fra mætningskoncentrationerne i luft og vand samt fordelingsforholdet imellem vand og jordpartikler beregner jordens maksimale kapacitet for forureningskomponenter, dvs. hvor meget forurening der kan være i faserne lige før der kommer fri fase. Den relative fordeling af forurening i jord, porevand og poreluftluft kan herefter relativt nemt beregnes. Det antages, at fordelingsforholdet mellem de tre faser er det samme ved lavere koncentrationsforhold.

I sin simpleste udgave forudsætter ligevægtsberegninger efter fugacitetsprincippet, at der er stationære forhold, at forureningskomponenter i luftfasen opfører sig som ideelle gasser og at forureningskomponenter i vandfasen opfører sig som en ideelt fortyndet opløsning. Der findes dog modeller som kan tage højde for at der ikke er indtruffet ligevægt, og at der sker omsætning/eller transport af stof, samt at der ikke er tale om ideale gasser, hvilket vil sige at forureningens enkeltkomponenter kan påvirke hinanden i luftfasen f.eks. ved at kunne opløses i hinanden eller ved at reagere kemisk.";;;ud? 286;KMS;Grundkort;Base map;Indeholder alle de basale topografiske og kartografiske informationer over et givet område. Kortet danner grundlag for udledning og produktioner af alle andre kort i en målestok, der er mindre end grundkortets. I en GIS-database bliver kortet benyttet som reference og indeksering af andre informationer. F.eks. Kort & Matrikelstyrelsens* grundkort er TOP10DK.;;;TOP10DK. (selvstændigt opslag 1460;Miljøordbog;MKLE;;Miljø- og LevnedsmiddelKontrolEnhederne;;;tilføjes noget 1916;Miljøordbog;Udsprøjtning;Spreading;Bortskaffelsesmetode for visse typer spildevand*. Spildevand kan udsprøjtes på f.eks. marker det meste af året. Kun i frostperioder kan denne måde at bortskaffe spildevand på skabe problemer - bortset fra, at det må sikres, at spildevandet ikke indeholder smittekim og stoffer, som uhensigtsmæssigt ophobes i planter eller stoffer, som ved nedsivning* til grundvandet* kan gøre skade der. Der skal endvidere tages hensyn til eventuel lugt eller aerosolgener*. Derfor er der med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven givet snævre regler for udsprøjtning af spildevand. Tilladelse skal søges hos amtsrådet. Spildevand fra kartoffelmelsfabrikker og mejerier tillades f.eks. udsprøjtet.;;;stadig lovligt? 527;KMS;Projektion;Projection;Se kortprojektion*, arealtro projektion*, ortogonal projektion*, cylinder projektion*, konform projektion*.;;;Skal den ud? 500;KMS;Overflødig term;Obsolete term;Term der ikke længere er i almindelig brug;;;Skal den så med hvis den er overflødig 1556;Miljøordbog;ORC;ORC;Oxygen Releasing Compounds. Magnesium peroxid, der langsomt opløses i vand, og derved frigiver ilt. Bruges ved in-situ oxidation*.;;;ORC hvordan kan det blive til in situ oxidation? 1847;Miljøordbog;Særligt forurenende virksomhed;Most potentially polluting industries;Virksomheder, som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og som nævnes i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, samt seneste revision nr. 68 af 24. januar 1989.;;;opdateres 1490;Miljøordbog;Møddingssaftbeholder;;Beholder, hvor der tilledes møddingssaft og evt. ensilagesaft*.;;;opdateres 1702;Miljøordbog;Rodzoneanlæg;Reedbed (wastewater treatment) system;Lavteknologisk* rensningsanlæg*, hvor spildevand* ledes gennem et areal, hvor der er plantet en række vandplanter. Mikroorganismerne* i jordlegemet nedbryder spildevandets organiske* stof. Kvælstof omdannes* og fosfor* samt eventuelle tungmetaller bindes. Vandplanternes rødder transporterer ilt til processerne. Renseanlægstypen er under indkøring/afprøvning i Danmark.;;;opdateres 1284;Knud;Jura;Jurassic;Geologisk periode. Det tidsrum i jordens historie, som ligger mellem triasperioden* som sluttede for ca. 203 mio. år siden og kridtperioden*, der begyndte for 135 mio. år siden. Opkaldt efter fransk bjergkæde.;;;ny forklaring 3084;JCP;Genteknologiloven;;;;;ny forklaring 1347;Knud;Kridt;Cretacious;Geologisk periode. Det tidsrum i jordens historie, som ligger mellem juraperioden* som sluttede for ca. 135 mio. år siden og tertiærperioden*, der begyndte for 65 ca. mio. år siden. Navnet hentyder til at aflejringer fra perioden for der meste består af kalk eller kridt.;;;mangler forklaring 1349;Knud;Kul;Carbon;Geologisk periode. Det tidsrum i jordens historie, som ligger mellem devonperioden* for ca. 355 mio. år siden og permperioden*, der begyndte for ca. 295 mio. år siden. Navnet antyder at vigtige forekomster af stenkul findes i dette tidsrum.;;;mangler forklaring 1865;Miljøordbog;Tilsyn;Inspection;Amtsrådene fører i medfør af miljøbeskyttelseslovens §55 tilsyn med forureningstilstanden i vandløb, søer og de kystnære dele af søterritoriet. Amtsrådene foretager endvidere i samarbejde med kommunalbestyrelserne en kortlægning af henholdsvis støjforureningen i landområderne og af luftforureningen, herunder forureningskilderne. I medfør af vandforsyningsloven skal amtsrådene som regionale grundvandsansvarlige myndigheder udarbejde vandindvindingsplaner. Der er ikke fastsat egentlige bestemmelser om kortlægning af forureningsforhold vedr. jorden.;;;Kortere og mere principielt 666;KMS;Transformation;Transformation;1) Omdannelse, der ikke nødvendigvis er en nedbrydning eller mineralisering. 2) Matematisk konvertering af koordinater fra ét koordinatsystem til et andet. F.eks. konvertering af koordinater der er opgivet i UTM zone 32 over til System34 Jylland.;;;Illustration 3231;JCP;Konjugation;Conjugation;Udveksling af DNA ved fysisk kontakt mellem bakterier. Visse arter danner ved konjugationen en sexpilus*, et langt rør som forbinder de donor- og modtagercellen.;;;Illustration 3233;JCP;Transduktion;Transduction;Overførsel af genetisk materiale (DNA el. RNA) via virus.;;;Illustration 1502;Miljøordbog;NEPS;NEPS;North European Pipeline Sytem. NEPS består af en ca. 650 km lang rørledning, der løber ned gennem Jylland. Udover de 650 km rørledning består systemet af 15 pumpestationer og ca. 85 større og mindre lagertanke. Der er etableret indtag i forbindelse med almindelige havne f.eks. Hundested og Esbjerg, Lyngsbæk Bro i Ebeltoft Vig og et indtag til søs, hvor tankskibe kan losse og laste.;;;Hvad er det? 1319;Miljøordbog;Knapceller;;Knapceller anvendes i høreapparater, fotoapparater m.m., og der findes 4 forskellige slags (kviksølv, zink-luft, sølvoxid og lithium). Zinkluft- og sølvoxid-knapceller indeholder ca. 1% kviksølv. Lithiumknapceller indeholder ikke tungmetaller, men er desværre endnu relativt dyre at fremstille.;;;holder den stadig? 1911;Miljøordbog;Udledningstilladelse;Discharge permit;Tilladelse til udledning af spildevand* til vandløb, søer eller havet kan gives af byråd/kommunalbestyrelse eller amtsråd efter reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse* nr. 174 af 29. marts 1974. I udledningstilladelsen kan fastsættes særlige vilkår for spildevandsudledningen, herunder grænse for spildevandsmængde og stofindhold.;;;holder den stadig? 1301;Miljøordbog;Kemisk rensning;;"Rensningsmetode, som ofte anvendes i forbindelse med mekanisk-biologisk* rensning for også at fjerne næringssaltet* fosfat, som kun i ringe grad fjernes i biologiske processer (ca. 20%). Processen kan foregå før, efter eller samtidigt med den biologiske rensning; kaldet henholdsvis forfældning eller direkte fældning* (hvis biologisk* udelades), efterfældning* og simultanfældning*. Et kemikalium tilsættes spildevandet* og danner uopløselige forbindelser med fosfatet. Derefter følger flokkulering* og sedimentation (se sediment) eller flotation* til at fjerne de uopløselige stoffer fra vandet. Fældning anvendes også i forbindelse med industrispildevand* til fjernelse af f.eks. tunge metaller og protein. Se også fældning*.";;;Holder den forklaring stadig 1746;Miljøordbog;Septictank;Septic tank;Lille rensningsanlæg, hvor der sker en anaerob* nedbrydning af organisk* stof. Afløbsvand fra septictank er ikke rent. Det afledes oftest til sivebrønd* eller sivedræn*. Ved nedsivningen* i jorden sørger jordens bakterier for en vis videre nedbrydning af det organiske* materiale i afløbsvandet. Slam* bundfældes* i tanken og skal 1-2 gange årligt suges væk.;;;holder den forklarin stadig 11918;Leksikon;Jordskælv;;Jordskælv er en rystelse i jorden opstået ved et pludseligt brud på en geologisk forkastning. Størrelsen af jordskælv måles på en arbitrær skala , Richterskalaen*, ganske som stjerners størrelse i astronomi.;;;Henvise til KMS forklaring 1508;Miljøordbog;Nikkelkadmiumbatterier;Nickel-Cadmium batteries;Nikkel-kadmium-batterier anvendes bl.a. i bærbart videoudstyr m.m. De indeholder ca. 18% kadmium, og har en lang levetid, da de kan genoplades 500-1.000 gange. De er derfor at foretrække fremfor traditionelle batterier, hvor batteriforbruget er stort.;;;Gælder det stadig? 1367;Miljøordbog;Landvæsensret;;"Fælles betegnelse forlandvæsensnævn, landvæsenskommission og overlandvæsenskommission. Myndighedssystem med deltagelse af personer udpeget blandt amtsråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Tidligere administrerede landvæsensretterne sager efter bl.a. vandløbs- og vandforsyningsloven. Mange af disse opgaver er i dag henlagt til amtsråds- og kommunalbestyrelsers administration.";;;Gælder den stadig? 1091;Miljøordbog;Forureningsgrad;Level of pollution;Ved angivelse af, i hvor høj grad et vandløb er forurenet med biologisk nedbrydeligt organisk stof, anvendes en skala, I-IV, hvor I betyder praktisk taget uforurenet, II betyder ret svagt forurenet, III betyder ret kraftigt forurenet, og IV betyder overordentligt kraftigt forurenet (se desuden saprobiesystemet).;;;Gælder den stadig 1422;Miljøordbog;Max timeforbrug;;Den største vandmængde, som et vandværks forbrugere bruger på en time. Kan beregnes som max. døgnforbruget divideret med 24 og ganget med en faktor ft.;;;ft. hvad er det? 426;KMS;Matrikel-info;;En gratis service, der indeholder alle aktuelle oplysninger fra matrikelregistere. Her kan du f.eks. hente registerinformationer vedrørende de enkelt matriklenumre samt oplysninger om forurenede grunde, standbeskyttelse, klitfredning og stormfaldstilskud;;;fra KMS? 761;Miljøordbog;Alfamesosaprob;;"Ret stærkt forurenet, se saprobiesystemet* (græsk: mesos = ""som er i midten"").";;;forældet? 1462;Miljøordbog;MLK;;Miljø- og LevnedsmiddelKontrollen.;;;forældet? 1664;Miljøordbog;Recipientgrænseværdi;;Grænse eller interval for en given parameter, som karakteriserer krav til recipientkvalitet*. Se i øvrigt grænseværdi.;;;Forældet 1665;Miljøordbog;Recipient-kvalitet;Recipient quality;Er recipientens* fysiske, kemiske og biologiske tilstand, f.eks. vandkvalitet*, sedimentkvalitet og arten/antallet af de organismer, der lever i recipienten.;;;Forældet 1666;Miljøordbog;Recipient-kvalitetsmålsætning;Setting of quality targets for recipient;Målsætning for de enkelte recipienters* anvendelighed til forskellige formål, f.eks. badevand, fiskevand. Målsætningen udarbejdes af amtsrådene i samarbejde med byrådene/kommunalbestyrelserne, hvorefter amtsrådene fastsætter de kvalitetskrav, der er nødvendige for at opfylde målsætningen.;;;Forældet 1721;Miljøordbog;Samletank;Collection tank;Betegnelse for tank eller beholder, der anvendes til opsamling af spildevand* gennem en periode. Samletanke kan anvendes i områder, der ikke er kloakerede, og hvor der ikke gives tilladelse til nedsivning* af spildevandet i jorden. Eventuelt kan flere husstande være fælles om en samletank. Med passende mellemrum skal tanken tømmes af en slamsuger, som bringer spildevandet til et rensningsanlæg. Man skal søge særlig tilladelse til at etablere samletank.;;;forældet 23;KMS;Akkumuleret søjlediagram;Stacked bar chart;Søjlediagram der viser flere variable summeret dvs. stablet oven på hinanden. F.eks. antallet af drenge og piger der er født et givent år (se fig. nedenfor).;;;figur? 42;KMS;Areal;Surface;Lukket, kontinuert 2-dimensional geometrisk grundelement der er afgrænset af en ydre grænse. Der kan være indre grænser, men disse må ikke skære den ydre. F.eks. En ø har et areal, hvor den ydre grænse er kystlinien, på denne ø kan der godt være en eller flere søer som ikke skal regnes med til øens landareal.;;;figur? 91;KMS;Bladinddeling;;Systematisk inddeling af et kortværk i mindre dele. De danske kortblade er opdelt i centimeterkort, hvor hvert 1 cm kort består af fire 2 cm kort der igen består af fire 4 cm kort. 1 cm kortbladene betegnes med et fire cifret tal (f.eks. 1315). 2 cm kortbladene får tilføjet et rommertal mellem I og IV (f.eks. 1315 IV). 4 cm kortene tilføjes yderligere forkortelsen for et verdenshjørne (f.eks. 1315 IV SV).;;;figur? 105;KMS;Centroidepunkt;Centroid;Centerpunktet i polygon. Punktet kan findes på flere måder, enten som et massemidtpunkt, beregnet matematisk eller brugerdefineret. Centroidepunktet er imidlertid altid placeret inde i polygonet men ikke nødvendigvis i polygonets tyngdepunkt. Et centroidepunkt benyttes ofte til at knytte attributinformationer til et areal.;;;figur? 659;KMS;Topografisk kort;Topographic map;Kort som beskriver terrænets højdeforhold, landskabelige forhold samt bebyggelse, veje, administrative grænser og ligende. Kort & Matrikelstyrelsens kort i 1:25000 er f.eks. topografiske kort.;;;figur, er de ikke solgt kort i 1:25000 28;KMS;Amt;County;Sekundærkommune. Lokalt forvaltningsområder med selvstyre på en række områder og som fører tilsyn med primærkommunerne. Danmark er inddelt i 14 amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner, der både har status af amt og primærkommuner. Blandt amternes forvaltningsområder kan nævnes hospitalsvæsen, gymnasier og HF, regionplanlægning, samfærdsel og tilsyn med forurenende virksomheder.;;;figur henvisning 150;KMS;Delareal;;Del af et geografisk område. F.eks. en kommune er den del af et amt.;;;figur 186;KMS;Ekstrapolation;;Forlænger viden ud over hvad data danner grundlag for.;;;figur 327;KMS;Interpolation;Interpolation;Beregning af en funktionsværdi som ligger inden for et givet interval af kendte observationsværdier. Beregningen er foretaget på baggrund af disse værdier.;;;Figur 344;KMS;Kegle projektion;Conical projection, conic projection;Kortprojektion hvor jorden afbildes over på en kegle der omskriver eller skære gennem referenceellipsoiden = geodætisk ellipsoide*.;;;Figur 374;KMS;Kortbladsnummer;;Det enkelte kortblad* får tildelt et nummer der gør det nemmere at referere til dem senere.;;;figur 418;KMS;Lukket enhed;Closure;Samling af den indre og afgrænsningen af et topologisk eller geometrisk objekt.;;;figur 494;KMS;Ortogonal projektion;;Vandrette skæringer med terrænet nedfældet (projiceret) vinkelret på det vandrette plan. Der er i virkeligheden ikke tale om en kortprojektion, men om en geometrisk operation.;;;figur 502;KMS;Overlæg;Overlay;Et lag af data der repræsenterer en del af gensidigt udelukkede men relaterede attributter*. Hvert lag er defineret af en given attribut. Et overlæg kan opfattes som et lag i en lagkage, hvor alt det der ikke er en del af et aktuelt tema er gennemsigtig.;;;figur 534;KMS;Quadtree;Quadtree;Teknik til at komprimere rasterdata. Træstruktur hvor alle ikke afsluttende knuder har præcis 4 underknuder. Princippet er en rekursiv opdeling af ikke-homogene kvadrater af pixels i fire lige store kvadranter. Opdelingen fortsætter indtil der er homogenitet, eller den maksimale dybde af træet er nået. Hver kvadrat modsvares af en knude i træet.;;;figur 556;KMS;Relationsdatabase;Relational Database;Data lagres på en måde i en database, så data kan anvendes uafhængigt at alle andre data i databasen. Det der binder data sammen i databasen er relationer. Brugerne kan søge i en relationel database uden at vide hvordan informationerne er organiseret internt i databasen. Data er dog altid lagret i tabeller. F.eks. har man en database med navn og adresse på en række personer, kan man i en relationsdatabase lagre navn, vejnavn, husnummer og postnummer i en tabel, i en anden tabel kan man så lagre postnummer, postdistrikt og bynavn. Relationen mellem de to tabeller er postnummer. Man behøver således kun at indtaste navn, vejnavn, nummer på vejen og postnummer i den første tabel for at have den fulde adresse, hvis den anden tabel er intakt.;;;Figur 567;KMS;Ring;Ring;Ordnet sæt af forbundne kanter der tilsammen udgør et endimensional lukket ikke krydsende element.;;;figur 578;KMS;Sammensat kurve;Composite curve;Sekvens af kurver der er dannet således at alle kurveslutpunkter er startpunkt for den næste kurve. Det gælder naturligvis ikke for sidste i sekvensen. En sammensat kurve har alle en kurves egenskaber.;;;figur 618;KMS;Startknude;;Forbundet knude der starter en kant (se fig. til slutknude*).;;;figur 660;KMS;Topologi;Topology;Egenskaber ved geometriske objekter der definerer de relative relationer mellem rumlige elementer herunder naboskab, hvordan de forbindes og hvilke objekter der indeholder hvilke objekter. Egenskaberne er uafhængige af eventuelle transformationer fra et koordinatsystem til ét andet. Topologi er uafhængig af de geometriske objekters form og størrelse, men afhængig af deres relative placering.;;;figur 696;KMS;Ydre;Exterior;Forskellen mellem universet og et aflukke (se fig.). Begrebet ydre kan anvendes overfor både topologiske og geometriske elementer;;;figur 1420;Miljøordbog;Max døgnforbrug;;Den største vandmængde, som et vandværks forbrugere bruger på et døgn. Kan beregnes som middeldøgnforbruget* ganget med en faktor fd.;;;fd. hvad er det? 446;KMS;Modstand;;Se tærskelværdi.;;;evt. ud? 235;KMS;Geodætisk bredde;Geodetic lalitude;Vinklen mellem ækvitorialplanet og ellipsoidenormalen gennem et givet punkt. Nord regnes som positiv og syd som negativ.;;;ellipsoidenormalen? 106;KMS;CEN TC287;CEN TC287;Comité Européen de Normalisation Technical Commitee 287 for geografisk information. Europæisk standardiseringsorganisation der har til opgave at lave standarder indenfor digital geografisk information. Komiteen er nu dormant, det vil sige uden aktivitet, men uden at være nedlagt.;;;delt i to forklaringer CEN og CEN TC 287 510;KMS;Pixel;Pixel;Sammentrækning af de engelske ord ”picture element”. Den udgør den mindste enhed i et billede eller rasterkort. Cellens facon er ofte et kvadrat men andre former kan forekomme.;;;Cellens = Den enkelt pixel? 3230;JCP;Sexpilus;Sex pilus;Et langt, tyndt rør som visse bakterier danner mellem donor- og modtagercelle ved overførsel af gener mellem celler (konjugation*). Det er usikkert om DNA*’et overføres gennem den lange sexpilus eller den blot benyttes som en slags fangarme.;;;Bør ledsages af skitsetegning som MIMI formentlig kan levere (ellers må den stjæles fra ”Risiko ved gensplejsning”, Munksgaard 1992, s. 63) 863;Miljøordbog;Blyakkumulator;;Startbatteri. Et startbatteri til en personbil indeholder omkring 8 kg bly, 2 kg blyslam og 6 kg fortyndet svovlsyre. Blyakkumulatorerne udgjorde i 1985 cirka 50% af det samlede blyforbrug i Danmark, som var 25.000 tons bly.;;;Burde opdateres 1007;Miljøordbog;Ekstraktfarvetest;;En feltmetode, hvor en jordprøve udrystes med et opløsningsmiddel (pentan, methanol eller dichlormethan). Ekstraktets farvestyrke afspejler forureningskoncentrationen i jordprøven. Der kan være interferens fra indhold af muld eller slagge, benævnt en falsk positiv prøve.;;;Bruger man virkelig stadig det? 918;Miljøordbog;Colibakterier;Bacterium coli;Stor gruppe almindeligt forekommende tarmbakterier. Undersøgelser for colibakterier er et vigtigt led i den hygiejniske bedømmelse af vand. Man skelner mellem de colibakterier, som kun kan dyrkes ved 37º C og Escherichiacoli, som også kan dyrkes ved 44º C og anses som indikatorbakterie for patogene* tarmbakterier (græsk: colon = Tyktarm) stammende fra fækalforurening (se fæces).;;;BMH? 2057;MINI - 33;Agarsubstrat;;Næringsvæske, som kan anvendes til dyrkning af bakterier, og som er stivnet med agar*.;;;Agar 375;KMS;Kortdatabase;;Database* der indeholder kartografiske data på digital form.;;;=digitale kort? 212;KMS;Flyfoto;Arieal photo;Foto optaget fra en flyvemaskine. Der er oftest tale om billeder, der er optaget som lodbilleder med film i storformat og med optik af høj kvalitet. Der kan også være tale om billeder, der er optaget med kameraet pegende skråt til en af siderne I Danmark bliver der, til de fleste formål, optaget flyfoto om foråret. Det sker blandt andet af hensyn til, at vegetationen ikke må være så tæt, at det ikke er muligt af se jordoverfladen. Desuden er atmosfærens indhold af vanddamp ofte også lavest i denne periode.;;;? 1105;Miljøordbog;Fri fase;;Se pandekage* og pool*.;;;? 2711;AM-38;Prospektering;Prospecting;Eftersøgning efter malm. Betegner ofte de indledende efter forsknings aktiviteter.;;;? 126;KMS;Datamedium;Data medium;Materiale i eller på hvilket data kan opbevares, og fra hvilket data igen kan fremskaffes. F.eks. papir, disketter, CD-rom eller magnetbånd.;;; 127;KMS;Dataniveau;Data level;Beskrivelse af en bestemt instans af data;;; 128;KMS;Dataoverførsel;Data transfer;Transport af data mellem systemer. Transporten kan bestå af en fil indeholdende et eller flere datasæt. F.eks: Kommune A sender nye BBR-oplysninger ind til Kort- og Matrikelstyrelsen.;;; 130;KMS;Dataoverførselsmodel;Transfer schema;Begrebsmodel med de regler og operatorer, der benyttes til at overføre geografiske data med tilhørende metadata.;;; 132;KMS;Datafangst;Data capture;Kodning af data. I digital kortlægningssammenhæng inkluderer det digitalisering, direkte måling ved hjælp af elekroniske måleinstrumenter og indtastning af tekst og egenskabsdata.;;; 133;KMS;Dataformat;Format;Se format*.;;; 134;KMS;Dataindsamling;;Se datafangst*.;;; 135;KMS;Datakatalog;Data dictionary;Katalog der indeholder metadata for de data*, der findes i en database*.;;; 136;KMS;Datakomprimering;Data compression, data compaction;Teknik til at reducere pladsbehovet når data skal lagres eller overføres fra en bruger til en anden.;;; 137;KMS;Datakonvertering;Data conversion;Matematisk bearbejdning af data således at disse undergår ændringer, uden at forholdet mellem dem ændres. Man kan f.eks. flytte koordinatobservationer fra et koordinatsystem til et andet (System 34 Jylland til UTM zone 32), ved en sådan flytning vil datas absolutte værdi ændres, men deres indbyrdes afhængighed vil forblive uændret.;;; 138;KMS;Datamanipulationssprog (DML);Data manipulation language (DML);Et sæt af operatorer der gør det muligt af foretage indsættelser, sletninger, søgninger og opdateringer af data i en database. F.eks. SQL.;;; 140;KMS;Dataregistrering;;Se datafangst*.;;; 141;KMS;Datastruktur;Data structure;Logisk arrangement af samhørende data. Eksempler på datastrukturer er tabeller eller poster i en database.;;; 142;KMS;Datasæt;Dataset;Identificerbar samling af data. En navngiven samling af logisk sammenhængende data arrangeret på én¸ forudbestemt måde. F.eks. x, y og z koordinater til beskrivelse af en kommunegrænse udgør tilsammen et datasæt.;;; 143;KMS;Datatype;Data type;Specifikation af et domæneområde med de operationer der er legale i det pågældende domæneområde. Eksempel: Heltal, kommatal, tekststrenge eller dato. Datatyper inkluderer både foruddefinerede typer og brugerdefinerede.;;; 146;KMS;DBMS;DBMS;DataBase Management System. Saml
høj kvalitet replika ure til mænd

Omega Speedmaster Professionel Moonwatch
relojes agradables para hombre
copia orologi

thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'home ');" /> thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'news ');" /> thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'live ');" /> thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'downloads ');" /> thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'photos ');" /> thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'info ');" /> thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'contact ');" /> thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'gaestebuch ');" /> thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'cd ');" /> thalija ');" alt="" onMouseOver="refreshLayer('logo', 'miscellaneous ');" />
thalija  Home


xvqocrkyms lhxkdfkwidencd Män Timberland... AAA Replica Bell &... Beats Studio : cuffie...

AAA + Rolex replika ure, falske Rolex-ure pÃ¥ salg (mltemica): Dienstag, 19. September 2017, 19:03
AAA + Rolex replika ure, falske Rolex-ure på salg [b][url=http://www.solowatch.cn/da/]schweiziske replika ure AAA +[/url][/b] [b][url=http://www.solowatch.cn/da/]schweiziske replika ure[/url][/b] høj kvalitet schweiziske replika ure ure schweiziske mekaniske bevægelse replika ure
AAA + Rolex replika ure, falske Rolex-ure pÃ¥ salg US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY Kategorier Replica TAG Heuer Replica Breitling Replica Audemars Piguet Replica Breguet Replica Chopard Replica Franck Muller Replica Longines Replica Omega Replica Patek Philippe Replica Pre Version Replica Rado Replica Rolex Replica Tudor Replica Ulysse Nardin Bestsellers Replica Richard Mille RM 027 - RM 027 Rafael Nadal ur [cb53] DKK 11,803   DKK 1,870 Spar: 84% off Replica Rolex Cellini Collection Prince 5440-8 Mænd manuelt optræk mekanisk ur ( Rolex ) [775f] DKK 1,264,164   DKK 1,538 Spar: 100% off Replica 161920-5001 Chopard LUC Series Herre automatisk mekanisk ur ( Chopard ) [96e6] DKK 1,029,656   DKK 1,496 Spar: 100% off Featured -   [mere] Replica Omega Constellation 123.50.38.21.52.001 automatisk mekanisk mandlige ur ( Omega ) [27b7] DKK 2,310,555   DKK 1,623 Spar: 100% off Replica TAG Heuer Link CJF7110.BA0587 mænd, der flytter meter ( TAG Heuer ) [e566] DKK 300,148   DKK 1,503 Spar: 99% off Replica Omega Constellation 123.50.35.20.13.001 automatisk mekanisk mandlige ur ( Omega ) [de95] DKK 2,075,482   DKK 1,616 Spar: 100% off Nye produkter for oktober

Replica Evidenza L2.155.0.53.6 Longines Ladies quartz ur ( Longines ) [e515] DKK 186,238   DKK 1,503 Spar: 99% off Replica Evidenza L2.155.0.53.5 Longines Ladies quartz ur ( Longines ) [dd79] DKK 201,914   DKK 1,489 Spar: 99% off Replica Longines Evidenza L2.642.4.51.4 / L2.142.4.51.4 par automatiske mekaniske ure ( Longines ) [d91e] DKK 385,676   DKK 1,594 Spar: 100% off Replica Evidenza L2.175.8.53.5 Longines Ladies quartz ur ( Longines ) [ecef] DKK 303,661   DKK 1,510 Spar: 100% off Replica Evidenza L2.142.6.73.2 Longines Ladies automatiske mekaniske ure ( Longines ) [e53a] DKK 337,744   DKK 1,559 Spar: 100% off Replica Longines Evidenza L2.642.4.51.6 / L2.142.4.51.6 par automatiske mekaniske ure ( Longines ) [be8f] DKK 375,227   DKK 1,552 Spar: 100% off Replica Longines Evidenza L2.642.0.73.6 / L2.142.0.73.6 par automatiske mekaniske ure ( Longines ) [21bf] DKK 2,222,960   DKK 1,552 Spar: 100% off Replica Longines Evidenza L2.642.8.73.2 / L2.142.8.73.2 par automatiske mekaniske ure ( Longines ) [f1de] DKK 776,459   DKK 1,510 Spar: 100% off Replica Longines Evidenza L2.642.4.73.4 / L2.142.4.73.4 par automatiske mekaniske ure ( Longines ) [9096] DKK 374,557   DKK 1,580 Spar: 100% off Featured Products Replica Patek Philippe Calatrava Series 5296G - 001 mænds automatiske mekaniske ure ( Patek Philippe ) [7612] DKK 2,383,602   DKK 1,693 Spar: 100% off Replica Tudor Classic Series kalender -type 38 mm 21010-62580-10DI mænds automatiske mekaniske ure ( Tudor ) hvid skive [13e1] DKK 385,655   DKK 1,503 Spar: 100% off Replica TAG Heuer Mænds Formula One series CAH1011.BA0860 quartz ur ( TAGHEUER ) [dde0] DKK 184,262   DKK 1,496 Spar: 99% off Replica Mænds Rolex Milgauss Series 116.400 ( sort) automatiske mekaniske ure ( Rolex ) [15cd] DKK 514,860   DKK 1,510 Spar: 100% off Replica Omega De Ville 4813.50.01 Herre automatiske mekaniske ure (Omega ) [5d24] DKK 367,050   DKK 1,503 Spar: 100% off Replica Omega Constellation Ladies 123.55.27.20.58.001 Automatiske mekaniske ure ( Omega ) [10a1] DKK 2,181,879   DKK 1,771 Spar: 100% off Replica Omega Aqua Terra 150m Mid-Size 231.20.39.21.06.002 [a04a] DKK 23,719   DKK 1,503 Spar: 94% off Replica Patek Philippe Aquanaut serie 5167 / 1A -001 mænd automatisk mekanisk ur ( Patek Philippe ) [34a1] DKK 1,848,022   DKK 1,686 Spar: 100% off Replica Omega Seamaster 231.10.42.21.06.001 mænds automatiske mekaniske ure ( Omega ) [9cc8] DKK 333,955   DKK 1,538 Spar: 100% off Replica Omega De Ville 431.63.41.22.13.001 mekanisk mandlige ur ( Omega ) [b54d] DKK 1,820,874   DKK 1,757 Spar: 100% off Replica Breitling Super Ocean serien A1739102 | BA78 | 134A mænds automatiske mekaniske ure ( Breitling ) [283b] DKK 269,367   DKK 1,439 Spar: 99% off Replica Longines Admiral L3.668.4.76.2 Herrer automatiske mekaniske ure ( Longines ) [193e] DKK 127,688   DKK 1,474 Spar: 99% off Home skibsfart engroshandel for at spore kuponer betalingsmetoder kontakt os kopi omega kopi patek philippe kopi - kopi ure top brand - ure ophavsret © 2015 med eneret. schweiziske replika ure AAA +
schweiziske replika ure

comment


You are not logged in.

indlæser nærbillede af pin