PE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> جيمس بوند أوميغا ساعة El-Ghibli.org - Letteratura della migrazione - shknvsax

El-Ghibli.org - Letteratura della migrazione - جيمس بو shknvsax. Cartier Watch Womenند أوميغا ساعة

©2003-2014 El-Ghibli.org
Chi siamo | Contatti | Archivio | Notizie | Links

جيمس بوند أوميغا ساعة

Uhr Serie Big Bang
omega deville hinta
seamaster katsella
طبق الاصل لونجين، بريمالونا
mens longines watches

ب�30 ص�رة شا�د ��� تع�ش ح�ب تحت س�طرة ا�ج��د ا�ر�س.. أ�ا�� ا��د��ة �تذ

تم النشر: تم التحديث:
ARRWSFYHLB
سوشال ميديا

"�ا�ت �ب�� �ا تح��� ا����ة �� �ع�� �عر�ة �ج�د� إ�ا ا�است��ا� أ� ا���ت� �ا خ�ارات أخر� �تاحة ��ا� ��ا ��ات� تحت ذات ا�ع�� ا�أخضر ب�ج��� ا�ث�اث".

��س �ذا �ص�ا� ��عر�ة ح�ب ب� ��عر�ة �ا ت�� أ���ة ع��ا ��� �عر�ة است��ا� س�ر�ا.

���� صاحب �ذا ا��ص� ط� ز�دا�� أحد �جا�د� ا�ث�رة ا�س�ر�ة ا��بر� ضد ا��ستع�ر ا��ر�س�� ��"�ا���غت�� ب�ست عرب�" �ا� "إع�ا� ا�است��ا� ع� �ر�سا عا� 1946 �� ث�� د�اء �تضح�ات آ�ا� ا�س�ر��� �� ا�غ�طة� �اد� برد�� ح�ب� ح�ص �ح�را� �ع�� ا�تداد �� شبر �� أرض س�ر�ا".

�ا �حز ب��س ا�رج� ا�تسع��� ا���� ب��ا�ح� ا��تعبة �ا�تجاع�د ا�ت� ت��أ �ج�� أ�� �� ��ت �ب� أ� "�رزح ب�د� �جددا� تحت استع�ار جد�د"� ب�ذ� ا�عبارة �خ�ص ا��جا�د ا�س�ر� ح�ب "ا��حت�ة �� �ب� ا�ر�س"� ع�� حد� �ص�� ��ص� ح�ب��� �ث�ر�� �اب�ت�� "�ا���غت�� ب�ست عرب�" سرا� داخ� ا��د��ة.

��ا� ا�رئ�س ا�س�ر� بشار ا�أسد �د ��ع �� 20 أ�ت�بر/تشر�� ا�أ�� 2015 �بعد ز�ارة سر�ة إ�� ا�عاص�ة ا�ر�س�ة ��س�� ات�ا��ة تس�ح �ر�س�ا ب�شر �حدات �� ��ات�ا ا�ج��ة ا�بحر�ة �ا�بر�ة بد�� تحد�د �دة ز���ة ��ج�د�ا �ع�� ا�تداد ا�أراض� ا�س�ر�ة� ��� �ا ت�تض�� �صا�ح ر�س�ا �ا��ظا� �د�� أ� ت�ت�� ا�ح���ة ا�س�ر�ة ا�ح� �� ت�ت�ش أ� �حا��ة أ� ا�تدخ� �� آ��ة ع�� ا���ات ا�ر�س�ة ا���ج�دة ع�� أراض��ا.

ا�ات�ا��ة أخذت ش���ا ا�رس�� بعد ت���ع�ا �� د�ش� �� �ب� س�رغ� ش��غ� �ز�ر ا�د�اع ا�ر�س� ���د جاس� ا��ر�ج �ز�ر ا�د�اع ا�س�ر� بتار�خ 26 أغسطس/آب 2015� �ع�دة إ�� أذ�ا� ا�س�ر��� ات�ا��ة ا�ا�تداب ا��ر�س� ا�ت� �رضت�ا عصبة ا�أ�� ا��تحدة ع�� س�ر�ا عا� 1922.


�� �� أ�ض� �� ا����ش�ات


arrws

�ذا "ا�طابع ا�احت�ا��" ��ا �ص�� بعض س�ا� ح�ب بدأ �ترسخ �ع ا�تشار �حدات �� ا�ج�ش ا�ر�س� �ؤخرا� تحت اس� ���ات ا�شرطة ا�عس�ر�ة ا�ر�س�ة� �� ش�ارع �د��ة ح�ب ش�ا� س�ر�ا بحجة ا�ح�اظ ع�� ا�أ��.

�ذ�� بعد أ� �ا�ت ذات ا���ات با�إشرا� ع�� ت�ج�ر أ�ثر �� 80 أ�� ح�ب� ع� �د��ت�� ��اب� ��� ا��ص� �إ��اء ا�حصار ا�ذ� عاش�� �ش��ر ط���ة.

حا�� ا�ج��د ا�ر�س ��ذ �حظات ا�تشار�� ا�أ��� أ� ��د��ا أ��س�� باعتبار�� أ�ض� �� ا�����ش�ات �سع�ا ��سب �د ا�س�ا� ا��ح����. ت��� �اجر 25 عا�ا� �ا�����ة �� �د��ة ح�ب.

تتابع ��"�ا���غت�� ب�ست عرب�" ��د "�ا��ا بت�ز�ع س�ات غذائ�ة ع�� بعض ا�س�ا� ��ا حا���ا �سب �د ا�أط�ا� إ�ا بت�ز�ع ا�ح���ات �ا�س�ا�ر ع����� أ� �� خ�ا� �حا��ات تع����� أغا�� شعب�ة ر�س�ة".

با��سبة ��اجر �� با�تأ��د ��ات عس�ر�ة أج�ب�ة �ا �جب ��� ا�ت�اجد �� ب�اد�ا� ����� أ�ض� ب�ث�ر �� ا�����ش�ات ا�عرا��ة �ا��ب�ا��ة ا�ت� ا�تشرت �� ش�ارع ح�ب خ�ا� �ترة ا��تا� ضد �س� ا�شر�� �� ا��د��ة.

�اجر �� �احدة �� �ث�ر�� �ا�ت تعا�� �� ��ات�� ا�����ش�ات ا�ذ�� �تع��د�� إزعاج�� �� �� ا���اسبات.

ت�ضح "ا�ت�ت�ش ا��با�غ ��� حت� ���ساء� ا�شعارات �ا�أغا�� ا�طائ��ة ا�ت� �ا��ا �ردد��ا ���ا �رر�ا �� ح�اجز��� ���ا��� ح�� ضر�رة ا�ا�ت�ا� �� �� ا�س�ر��� ت�ب�ة �ثأر ح���� �ع�� ��ذ �ئات ا�س���� �� ذ�� اخت�� ا���� بعد ا�تشار ا�ج��د ا�ر�س".

�ع� �ا �ا�ت تتعرض �� خ�ا� �ر�ر�ا ع�� ح�اجز ا�����ش�ات.. ت��� �اجر: ��ا �تعرض ��� أ��اع ا��ضا��ات ا�ت� ���� تخ���ا� طب�عة ع��� ت�رض ع�� ا�ت��� ا�دائ� ب�� أح�اء ا��د��ة� ��ا �ع�� �ر�ر� بأربعة ح�اجز ����ا� ع�� أ�� ت�د�ر".

ا��ضا��ات �ا�ت �� �ث�ر �� ا�أح�ا� تتعد� ����ا ��ظ�� �ت��� جسد�ة أ�ضا�� إضا�ة ��� ا�إ�ا�ات ا��ب�ر ا�ذ� �س�ع� ��ط �أ��ا س�ر��� �� ��� �حت��. ع�� حد ��� �اجر

تض�� "اضطررت ��ذ ش�ر�� ت�ر�با� إ�� تغ��ر طر��� ا�اعت�اد� �ح� ا���ز� بسبب أحد ا�ع�اصر ا�ذ� ��دد�� ب�ص�ر أس�د �ا �� أ�ا�� ع�� ا�ز�اج ب� ��ترة �حددة"� حسب ����ا.


استع�ار جد�د


"إ�� ا�استع�ار ذات� �جددا� غص�ة� حر�ة� أ� شع�ر تا� با��ز��ة رب�ا� أ�ا �ا أ��� ا��درة ع�� �ص� �ا أصاب�� ع�د�ا شا�دت ا�ج��د ا�ر�س ��تشر�� �� ش�ارع �د��ت�"� ��ذا ���� أب�سا�� (35 عا�ا�) ا����� �� ح�ب ��"�ا���غت�� ب�ست عرب�".

أب�سا�� ا�ذ� �س�ر ��"�ا���غت�� ب�ست عرب�" ب�اء� ع�� ا�ح�اد ط�ا� س��ات ا�حرب ا�ت� عاشت�ا ب�اد� بأ�� �� �تجرأ ���ا� ع�� ا����� ضد أ� �� أب�اء �ط��.

�ا�: �ا� ا�صراع ط�ا� ت�� ا�س��ات صراعا� ب�� أب�اء ا�ب�ت ا��احد� ب�� إخ�ة �ر�ت�� ا�ظر�� �ا�س�اسة� ��� ا���� ��ع احت�ا� ج��د غرباء �ت����� �غة غر�بة ��ح���� أع�ا�ا� ر�س�ة �ش�ارع�ا تح��ت ا��ض�ة إ�� استع�ار� إ�� ��ة أج�ب�ة �حت�ة ت�رض �ا تر�د ب��ة ا�س�اح.

�أضا� "�ا ����� إ� �ا�ت ��ج�دة با�ات�ا� �ع أحد ا�أطرا� أ� �ا� ��ا �ر� ع�د� ب�� دبابة أ��ر��ة �طا��ا تحد�ث ا��ظا� ع� ��ة ا��عارضة دخ�� ا�ب�اد ع�� ظ�ر�ا �ب�� دبابة ر�س�ة جاءت �ت�ج�ر �� تح��� س��ات ا�حرب �ا��ص� �ا�ج�ع ع� ب��ت�� ا�تصارا� �طر� س�ر� ع�� آخر.

ع�اء ا�ح�ب� ا�ذ� �ا� �� ض�� ا���ا�� ا�ت� خرجت �� ح�ب �ؤخرا� �سر�ا� �ر� أ� �ص�ر ا�ر�س أ��� س�خرج�� أ�ضا�.

�� ���� ��� ا�خ��س 29 د�س�بر/�ا��� ا�أ�� 2016 (��� دخ�� ا���ات ا�ر�س�ة ح�ب) ���ا� عاد�ا� �� تار�خ ا�س�ر���" ���� ا�ح�ب� 26 عا�ا� ��"�ا���غت�� ب�ست عرب�".

�أرد� �ائ�ا�: "ب� س�ذ�ر� ا�س�ر��� ط���ا� �تار�خ �بدء ا�ا�تداب ا�ر�س� ع�� ا�ب�اد� ا�ج��د ا�ر�س ��ات احت�ا� تشب� �� ا�ع�اصر ا�أج�ب�ة ا�ت� تحت� أرض�ا �ع���ا ا���اح ضد�ا �� سب�� ا�است��ا�".

�أضا� "س�ر�ا ا�ت� �د�ت �ئات ا�آ�ا� �� أب�ائ�ا ع�� �ذبح ا�حر�ة �� ت��� ا���� عاجزة ع� ت�د�� خا�د ع��ا� جد�د (�دائ� �� ا�حرب ا����� ا�س�ر� ا�اجت�اع� است�� ا�ع���ات ا��دائ�ة ضد إسرائ�� �� ب�ر�ت)� �جبر ا�ر�س ع�� ا�ا�سحاب �� ح�ب ��ا أجبر خا�د ا�إسرائ����� ع�� ا�ا�سحاب �� ب�ر�ت ���ا�.

بحسرة ا��ا�� ع�� أط�ا� �د��ت� خت� ع�اء حد�ث�: "س������ عبر ��برات ا�ص�ت ا��ر�بة ع�� عربات��: �ا أ�ا�� ح�ب �ح� خارج�� �ا تط���ا ا��ار!".

Close
انتشار القوات الروسية في أحياء حلب
لـ
مشاركة
تغريدة
شارك هذا
إغلاق
الشريحة الحالية

اقتراح تصحيح

 
تيم مهدوي کيا فيناليست شد

تیم مهدوی کیا فینالیست شد 1 . مهدوی‌کیا: بازی با ملوان دیدار تدارکاتی استکاپیتان سابق پرسپولیس دیدار این تیم با ملوان را یک بازی تدارکاتی خوب برای رویارویی با ... 2 . اخبار روز فوتبال... کاپیتان تیم شد یکی از ... و روسیه پخش شد. * مهدوی کیا: ... فینالیست شد تیم فوتبال ... 3 . تمرینات تخصصی فوتبال - اخبار فوتبال ایران... فینالیست شد تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی برابر داماش گیلان فینالیست شد ... مهدوی کیا ... 4 . تساوی پرسپولیس و استیل‌آذین به سود
ادامه مطلب  

دانلود طرح توجيهي توليد سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي فيروزه

---------------------------------------------------------------------------------------- دانلود طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه 1. دانلود طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه …http://www.bestofday.ir/shop/text/201606081011579719دانلود طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ... قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه تراشی ... 2. پروژه کارافرینی(کارآفرینی طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و ...http://mihandocs.com/467-پروژه-کارافرینی(کارآفرینی-طرح-توجیهی-تولید-سنگهای-قیمتی-و-نیمه-قیمتی-فیروزه-
ادامه مطلب  

دانش‌آموزان با خرید سرفس‌پرو ۴ اکس‌باکس وان هدیه می‌گیرند

ردموندی ها به‌تازگی به دانش‌آموزان پیشنهاد خرید یک سرفس‌پرو ۴ به همراه هدیه یک اکس‌باکس وان را داده‌اند. دانش آموزان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مایکروسافت از این هدیه، باارزش حدودی ۳۰۰ دلار درازای خرید یک سرفس پرو ۴ بهره‌مند شود. این فرصت خرید تا ۱۴ اوت اعتبار دارد.
این پیشنهاد یک هفته پس از اعلام پایان تولید دستگاه‌های سرفرس ۳ اعلام می‌شود. سرفس ۳ برای آن دسته از کاربرانی که تمایل به داشتن سرفس با هزینه کمتری داشتند ساخته‌