PE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> luksus ure til mænd Najveći hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski riječnik ... coyzfpve

Najveći hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski riječnik ... luksus ure til mænd

Najveći hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski riječnik ... Bogadek, F. A. (Francis Aloysius), 1882- List of all pages  |  Add to bookbag

Page  [unnumbered] IA

Page  [unnumbered]

Page  [unnumbered]

Page  [unnumbered]

Page  1

Page  2 STANDARD CROATIAN-ENGLISH AND E N LISH-C ROATIAN DICTIONARY With correct pronunciation and APPENDIX of special dictionary of birds, poultry, animals, insects, butterflies, fishes, snakes, reptiles, aquatic animals, gems and precious stones, minerals, ores, herbs, flowers, ~grasses, grain, trees, fruits, vegetables, christian names, the names of the countries, States of United States of America, cardinal and ordinal numbers etc.ALSO population of the United States, Census, of 1910, by states, countries, cities, towns, boroughs, villages and population of the largest cities in the world. Francis A. Bbgadek, Attorney at Law. Published by Croatian Bookstore Joseph Marohnich Pittsburgh, Pa.

Page  3 NAJVECI H RVATSKO-ENGLESKI iENGLESKO-HRVATSKI RIJECNIK S tocnim izgovorom svake rijeci uz * " DODATAK posebnog rijecnika ptica i peradi, zivotinja, kukaca i leptira, riba, zmija i gmazova, vodozemaca, dragog kamenja, ruda i rudaca, biljka, cvijeca, trava, zitarica, drveca, voca i povrca, krstnih imena, imena zemalja, te drzava Sjedinjenih Drzava, glavnih i rednih brojeva i t. d. NA KONCU engleskog rijecnikd nalazi se potpunipopis pucanstva sviju mjesta i gradova u Americi, kao i popis pucanstva najvecih gradova na svijetu.Priredi Francis A.~adek, odvjetnik. Tiskala i izdala Hrvatska knjiiaraJosip Marohnic Pittsburgh, Pa.

Page  4 t?61 -IS4i 1 f: e) - P REDGOVOR Kod sastavljanja ovoga rijecnika imao sam na umu veliki broi Hrvata, Srba i Slovenaca, kojima je stalo do tocnog pisanja i izgovora, kao i znacenja engleskih rijeEi, pa objelodanjujuci ovo svrseno djelo cinim to sa uvjerenjem, da ce se istim postici zeljena svrha. Ovo je najpotpuniji i najbolji hrvatsko-engleski rijecnik do sada objelodajeii:- Oni, koji zele tocno govoriti i pisati hrvatski i engleski, trebati ce da se tim rijecnikom neprestano sluze. Ja ni najmanje ne zalim ogromnog truda kao ni osobnih zrtva, koje je taj posao zahtijevao, jer sam si svijestan, da ce isti biti od neprocjenive vrijednosti svim Hrvatima, Srbima i Slovencima i to tim vise, sto ce biti od jednake vrijednosti jednima i drugima, jer su jedan narod sa tri imena, koji se sluzi jednim jezikom. PREFACE In the preparation of this dictionary I have had in mind the great number of Croatians, Serbians and Slovenians who are interested in the correct spelling, pronunciation and meaning of English words, and in presenting the finished work I do so confident, that it will meet their expectations. It is the most coplete and thorough Croatian-English dictionary thus far published. Its constant use is a necessity to all those who are striving to speak and write the Croatian and English languages correctly. I feel amply justified for the great amount of labor involved, as well as personal sacrifice in the work, in the consciousness that it will be of inestimable value to all Croatians, Serbians and Slovenians - one nation though having three names, but with one language, - and will be of equal value to all of them. Pittsburgh, Pa., ozujka, 1917. Francis A. Bogadek. Copyright 1917 by Joseph Maxohnich All rights reserved. Pregtampavanje zabranjeno.

Page  5 TUMIAC K IZGOVO RU. Kod priredjivanja ovoga rije~nika nulUno je, da so uz engleske rije~i nazna~i njihov izgovor. Za to~no oznatenje izgov'ora potrebito je, da, se rabe stanoviti znako-vi, koji pokazuju, kako se rije~i izgovaraju, odnosno naglaguju, tako, da de biti lahko svakomu, pa i poZ~etniku u engleskom. jeziku, lzgovarati engleske rije-6i, kada se jednom s tim znakovima upozna. Kod ovog na,~eg dJela mi smo nastojali da usvojimo ~to manje znakova, i one, koje usvojisrno, dr~lmo neophodno nuOnim. Preporu~amo stoga svima, koji de so sluiffti o-vim rijefnikom, da ne 2ale truda. odmah u poCetku proui~iti,,tuma6 k izgovoru", jer 6e im tada biti shvatljiv izgovor svake rije~i. Iz~govor rijt,61 stavismo u zaporke uz pojedinu englesku rije6. a izgovara se dugo a: father (faddSr), otac; guard (gArd), strata. a izgovara se kratko a: dusk (desk), sumrak; duck (dak), patka. i izgovara se glas izmedju ae, naginjudi malko vi,,-e glasu a.: careful (khreful.), oprezan; man (mdn), 6ovJek. a izgovara se dugi glas izmedju ae, naginjudi vige glasu a: care (k~r), briga; air (Ar), zrak. a izgovara se glas izmedju ao, naginjusdi vige k glasu 0: talk (talk), govoriti, saw (siL), pila. Migovara se dugi glas izmedju ao, naginjudi vige glasu 0: awl (AlI), silo; haul (hal), vu~i. A izgovara se kratki glas izmedju ao, naginjudi vi.~e glasu 0: warden (iij'rdn), nadziratelj; wart (ugii'rt), bradavica. i izgovara se dugi i: dean (din), dekan; keenness (kI'nes), ogtroumnost. izgovara se kratko i: pistol (pistal), samokres; pill (pil), pilula.I a izgovara se dugo 0: old (old), star; bone (ban)', kost. 9 lzgovara se kratko -s: conceit (kQnsi't), umi~1Jenost; concede (, insl'd),' dopustiti. 6 lzgovara se glas lzm. 1ju oe, naginJudi vige glasu 0: her (hlir), njez,-, nju; never (ne'vtlr), nikada. Fi izgovara-se dugo u: fool (fill), luda; soon (sin), skoro, brzo. uizgovara se kratko u: full (ful), pun; pu~t (pgt), staviti, smjestiti. au izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: mouse (ma'u~s), mig; louse (la'us), U9. OU izgovaraju se oba samoglasnika, spojno i brzo: goat (gou,~t), koza. ua i zgovarqju so oba samoglasnika sPoino i brzo: wise (La'jz), mudar; wine ua~'jn), vino. Li izgovaraju se oba samoglasnika spoino i brzo: away (&u~e'j), daleko. Lii izgovaraju se oba samoglasnika spoino i brzo: window (If'ndo), prozor. LUu izgovaraju so spojno i brzo tako, da prvi u vise vi~e zvu,6i kao v: wool (9,'l), vuna; wound (Qrg'nd), rana. th u mnogim rije~ima vise zvu~i kao nag d, na primior, then, this, breathe, pa smo u izgovoru takove rije~i ozna~ili ovako: den, dis.. brid. U drugim, opet rije~ima th vige zvu~i kao nag t, kao n. pr. thin, through, breath, pa im za to stavismo izgovor: tin, tru, bret. To~an izgovor rije,6i, u kojima so nalazi th, dobije se, ako se kod izgovaranja- slova t vr~ak jezika stavi medju gornje i doljnje zube. U rije~ima kao pardon, evil, zadnja slova n, I, no smiju se u izgovoru izricati odijeljeno od predJa~njeg suglasnika. d, v, ve6 zajedno i ti~e, kao pardn, iv'I.Samoglasnici, iza kojih se nalazi naglasak, to Jest znak I imadu se naglasiti. English Alphabet. Engleska alfabeta. A, a (ej) B, b (bi) C, c (si) D, d (di) E, e (i F,- f (ef) G., g WM~) II, h (hej6) I, I (aj) 3, j (diXej) K, k (kej) L, I (el) M, m (em) N, 0, PI Q, T, U, VI Y. 7;, n (en) o (o) p (pi) q (kju) r (ar) s (es) t (ti) u (ju) v (vi) w (da'bl Ju) x (eks) Y (v4'J) z (zi). Abbreviation. Kratice. n. - nouin, imnenica, pron. -pronoun, zamjenica a. - adjective, pridjev V. - verb, glagol adv. -adverb, prislov conj. -conjuction, veznik prop. -proposition, prijedlog interj.. interjection, usklik num. -numeral, b.-roj.

Page  6 PRONUNCIATION OF CROATIAN ALPHABET FOR ENGLISH STUDENTS. IZGOVOR HRVATSKE ALFABETE ZA ENGLESKE UCENIKE. The Croatian alphabet consist of 26 letters: a, b, c, 6, 6, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p, r, s, s, t, u, v, z, 2. - The letters q, w, x, and y do not exist in this language. In words of foreign origin, which contain these letters, they are expressed by their equivalent: kvadrant for quadrant, Aleksander for Alexander. The letters of the Croatian alphabet are divided into vowels (samoglasnici) and consonants (suglasnici). Vowels and their pronunciation. a is pronounced as a in far e is pronounced as e in set i is pronounced as i in lip o is pronounced as o in score u is pronounced as oo in foot, or u in put Consonants and their pronunciation: b is pronounced as b in ball c is pronounced as ts in its is pronounced as ch in church is pronounced as ch in Greenwich d is pronounced as d in door f is pronounced as f in fan g is pronounced as g in gold h is pronounced as h in hit j is pronounced as y in yellow k is pronounced as k in keel or c in catcher Iis pronounced as 1 in love m is pronounced as m in mother n is pronounced as n in no p is pronounced as p in pitcher r is pronounced as r in run, but always trilled s is pronounced as s in strike & is pronounced as sh in short t is pronounced as t in turn v is pronounced as v in valid z is prono coyzfpve. поддельный cartierunced as z in zeal i is pronounced as z in azure, as s in pleasure, or usual, as g in rouge.

Page  7 I HRVATSKO-ENGLESKI RIJEdNIK CROATIAN",J-EN'%GLISH DICTION*ARY

Page  8 KAZALO HRVATSKO-ENGLESKOG RIJEdNIKA. Uvod.. tuma,6 kc izgovorut itd......... Rije~nik od A do Z............. Ptice i perad................ Zivotinlje................... Kukel i leptiri............... Ribe.................... Zmije i gmaz'5vi.............. Vodozemoli.................. Drago kcamenje............. Rude i ria~e.............. Biljke................... Strana: 1-9 10-212 214-215 215-216 216-217 217-218 218 218 218-219, 219 219-221 CvijeCe................... Trave i 21itarice.............. Drvee................... Vo6e.................... Povr6e................... Xrst'na inmena................ Imena zernaija............... Dr~ave Sjedinjenih Driava......... Glavni i redni broJevi............ I~etiri godiz~nje doba, mjeseci, dani itd. Strana: 221-222 222 223 223-224 224 224-226 226-227 227 227-228 228 TISKA RSKE POGRJEAKE Hrvatsko- Engloskog Rijec'nika.,Straina 12 Bisernica (Akolika), mjesto pearl, mora biti: pearl oyster Strana 1" Fludnja, miesto lowdness, mora biti: mistake, Strana 18 Clankoliz, injesto spunger pi.~e se: sponger. Strana 20 CJuWati, mjesto pearch, Pi~e se: perch. Strana, 20 Nilnunbaba i 6ukundjed, ditaj S-ukunbaba i S~ukundjed. Strana 32 Gradski vje?~nik, pige so: gradski vijednik. Strana 33 Grohot, mjesto chuckle, mora biti: loud Jaughitor. ~Strana 34 Gurav, mijesto croocked, pige se: crooked. Strana 34 Giigiti, mjesto chocke, pige se:choke. Strana 3 7Iscijelivati, pine se: iscieiivatl. Strana 37 Jst-agiti, iseznuti, tiskano dva. puta. Strana. 41 Izgled spolj~ani, mora biti: izgled spoliagni. Strana. 421 lznuditi, mjesto coaxs, mora biti: coax. Strana 45 Jedared, mjesto all of a sudden, mora biti: once. Strana 46 Jela, mjesto fir, mora biti,: pine. Strana 48 Katram, mora biti: Katran. Strana 49 Kesega, mora biti: Kesiga. Strana. 50 K~jun, m.Jesto beack, pige se: beak. Strana 51 Koceljast, mjesto aluminus, pi.~e Ise: aluminous. Strana 54 Kovr,6ast, mjesto curley, pine so: curly. Strana 61 L'Jubavnik, ijubovca, mjesto sweethart, pi~e se: sweetheart. Stranta 7iL Muktag, mjesto spunger, pige so:. sponger: J"trana 114 Poklisaxstvo, mjesto ambassy, pipe so: emybassy. Strana 126 predavati, tiskano dva put. Strana 132 Pripasak, nijesto devestation, pipe so: devastation. litrana 142 Rasicotiti se, nijesto bread, Pige so: breed. Strana 146 Rvijegiti zagone-tku, mjesto unridle, morn biti: unriddle. Strana 159 Smola pcstolarska, rmjesto, gobbler wax, mora biti: cobbler wax. Strana IC3 Starodrevan, nijesto indent, mora biti: ancient. Strana 17S Tudj, mjesto foreigl1, mora biti: foreign. Strana 182 Ulak, mjesto courrier, inora biti: courier. Strana 199 Zagorje, miesto coutry, mora biti country. Strana 2,1 1Noj zelandski, mjesto apterijx, mora biti: apterix. Strana '21 8- Zm~ija Ijutica,- mjesto addler, mora bit!: adder. TISKARBKE POGRJEAKE Englesko- Hrvatskog Rije6nika. Stranaa II Burlesque, mjesto lakardija, r-itaj: la- S.trana 1.44 Mjesto Reggedly, mofa biti: Ruggedly", krdiia. Strana 15C S.,;,lumber, rmjesto spasavanje, mora biti: Strana 96 Membership, zna~i: 61anstvo. sptivanje. Strana 1413 Rosebud, mjosto run~ni pupolIak, mora qtrana 1.60 Speculation, mudrovanje, spekulacija. biti: 'ru2in pupoljak. IStrana 171 Table, lzgovara so:' (tejbl)

Page  9 A A, conJ. and (ind). but (bat) Abecoda, n. alphabet (Wlfabet) Adet, obi~aj, n. custom (ka'stgm), use (Jus). habit (h -a bit) Adjektiv, pridjev, n. adjective (i'd~ektiv) Adresa, naslov, n. address (idres) Adresar, 6ematizam, n. directory (dire'ktori), book of addresses, n. (b~i'k av A'dreses) Adresat, n. addressee (A'drisi') Adut (kod igre karata), n. trump (tramp) Advenat, n. advent (Wdvent) Advokat, odvjetnik, n. attorney (itt'rni), lawyer (lo'Jer), advocate (Wdvoket) Afrika, n. Africa (I'Trika) Afrikanac, n. African (&'frika'n) Afrikanski, a. African (W.frikin) Aga, n. Turkish chief officer (tbrki~ 6if a'fisbr) Agencija, n. agency (e'Wdensi) Agent, posredovateli, n. agent (e'Jd~ent) Ajd-e, ajte, idi, idite, v. imp. go (go) Ajdemo, v. imp. let us go (le'tas go') Akademija, n. academy (Ak~'dimi) Akcija, dionica, n. share (sir), stock (stak) Ako conj. If (if), providing (prova'jding) Ako ne, conJ. if not (i'f na't) Ako tako, conj. If so (ITf so') Akoprem, premda,~ conj. although (aldo'u), though (do'u) Akov, vodro, n. pail (pejl), bucket (b~'ket), barrel (bWrel) Akvizicija, ste~evina, n. acquisition (W.kiflzi'Aan) Alarm, n. alarm (ala'rm) Alat, orudje, n. tools (tuls), instruments (i'nstrumenc) Alem, dijamant, n. diamond (da'Jmt~nd) Alfabet, azbuka, slovar, abeceda, n. alphabet (A'lfabet) Ali, conj. but (bat) Aluminij, glinik, n. aluminium (U'umi'niam) Aman, interj. pardon (pardn), mercy (mtorsi) Ambar, litnica, n. granary (gri'nari) Ambra, jantar, n. amber (Wmbd5r) Amen, (znaai: tako neka bude), lnterj. amen (e'Jme'n) Amerika, n. America (&me'rika) Amerikanac, n. American (Axne'rikitn) Amerikanski, a. American (ime'rikin)> Amnestija, oprobtenje, n. amnesty (L'mnesti) Amo, ovamo, adv. here (hir), over here (o'vIdr hir); hither (hi'dd5r) Amo doijo, adv. below here (bil6' lhi'r), down here Amo gore, adv. up here (CL'p hir), above here (Abo'v hi'r) Amo tamo, here and there (hi'r And de'r), to-and-fro~ Anal, Ijetopis, n. annals (a'nals) Ananas (vo6e), n. pine-apple (pa'jn A'pl) Anarhija, bezvladje, n. anarchy (W'narki) Anarhist, n. anarchist (W'narkist) Anatomija, 6ovjekoznanstvo, n. anatomy (an&'tomi) Aneksija, pripojenje, n. annexation (W'nekse'j~an) Anektirati, pripojiti, v. to annex (tu Ane'ks) Angjeo, n. angel (e'jnd~el) Angjeo 6uvar, n. guardian angel (ga'rdiin e'jnd~el) Angjeo osvetnik, n. avenging angel (6 ve'nd~ing e'Jndtel) Ang urija, n. water-melon (ijgg'd~r-me'l~n) Apelirati, prizvati, v. to appeal (tu ApI'l) Apoktol, n. apostle (Apa'sl) Apositolski, a. apostolic (W.pasta'lik) Arab, n. Arabian (A.re'jbiift) Arabija, n. Arabia (i.re'jbia) Arak (papira), n. sheet (61t) Arapska guma, n. arabic gum (Ar&'bik go'm) Arapski, a. Arabic (Ari'bIk) Arenda, zakup, n. rent (rent) Arhitekt, graditeli, n. architect (arkite'kt) Aristokrac-ija, plemstvo, n. aristocracy (i'rista'krksi)~ Arifi (drvo), n. larch (lart) Arkandjeo, n. archangel (a'rke'Jnd~eI) Arkiv, n. archives (a'rkajvz) Arkivar, n. archivist (a'rkivist) Armenac, n. Armenian (armi'ni~n) Arm-nija, n. Armenia (armi'nia) Armeneki a,. Armenian (armi'niln) Arsenal, brodogradilifte, n. arsenal (a'rsinal) Arlin, lakat (stara mijera), n.- yard (jard) Alikovanje, n. flirt (flfrt) Alikovati, v. to flirt (tu fflbrt), to spoon (tu sptln) AtIantlfkI Ocean, n. Atlantic Ocean (itlLntik 9'gftn~ Atlas (vrst svile), n. satin (s~.tin) Atlas (zemljovid), n. atlas (i'tlis), map (map)

Page  10 A~ B Atula 10IV Bari Atula, okvir krova, n. cornice (ko'rnis), Australac, n. Australian (fistre'jlfiln) Australija, n. Australia (Itstre'j11a) Austraiski, a. Australian (Mstre'jlli~n) Austrija, n. Austria (I'stria) Austrijanac, n. Austrian (I'stri~n) Austrijski, a. Austrian (ft'striln) Avet, stra~ilo, n. goblin (ga'blin) Avlija, dvor, dvorifte, n. yard (jard), court yard (ko'rt ja'rd) Azija, n. Asia (e'j~&) Azijat, n. Asian (e'J~An) Azijsk~i, a. Asiatic (e'j2iWtik) Aidaja, zmaJ, n. dragon (dr&'gan), hydra (ha'jdra) AMdaja morska, n. sea dragon (si' dr~'gan) B Baba, n. grandmother (grA'ndma'ddr), old wo'man (o'ld uu'mhn) Babac, n. walnut (~tL51nat) Babajko, n. grandfather (grA'ndfa'ddr) Babica, primaija, n. midwife (mi'dua'jf) Babinje, n. chiidbed (6a'jldbed) Baburica, n. galinut (gi!'lnat) Bacanje, nabacivanje, n. throwing (trQ'-ging) Bacati, baciti, v. to throw (tu tro'uj), to toss (tu ta's), to fling (tu fli'ng) Ba6va, n. cask (khtsk) Ba6var, n. cooper (ku'ptir) Bac'varstvo, n. cooperage (ku 'p~redU) Bac'vica, n. barrel (b~rl), keg (keg) Bad, n. cliff (klif) Badanj, n. tub (tab) Badati, bosti, v. to stab (tu sta.b), to pierce (tu p!'rs) Badava, adv. free (fri), gratis (gre'jtis), for nothing (for na'ting) Badava, uzalud, adv. in vain (in ve'jn) Badem, grkig, mendula (drvo) n. almond (a'mand) Badnjak, badnja veder, n. Christmas Eve (kri'smas!'v) Bagav, a. lame (leim) Baglama (od vratiju), n. hinge (hind2) Bagra, pasmina, n. race (rejs) Bagrema, n. acacia (Ake'j~A) Bahat, ponosit, a. haughty (ha'~ti), proud (pra'Ud) Bahatost, oholost, n. haughtiness (hiLtlnes) Baja6", n. magician (m~d~i'~an) Bajan, a. magic (mh'd~ik) Bajka, basna, izmi~ljotina, n. myth (mit), fable (fejbi) Bajni, a. magic (mh'd~ik), stupendous (stjupe'ndas) Bajoslovije, n. mythology (mitallod~i) Baka, n. old woman (o'ld uu'm~.n), grandmother (grA'ndma'd~5r) Bakalar, n. cod fish (ka'd fi'A) Bakar, n. copper (ka'ptir EBaklja, lu6, n. torch (tor6) Bakonja, n. a man of high standing (ai m&'n av ha'JstA'nding) Bakren, a. coppqr (ka'p~5r) Bakreni rudokop, n. copper mine (ka'p 3rz ' Bakroroz, n. copper-engraving (ka!p.&r-~eugrejvin.g) Bakrorezac, n. copper- engraver (ka'p,6r-engre'Jvi~r) Bak~ii, napojnica, rn. tip (tip) Bala (od nosa), n. mucus (mju'kas), snot (snat> Balav, a. snotty (sna'ti) Balavac, n. snot-nose (sna't-nd'z) BaIc'ak (dr~alo od sabIje, mada), n. hilt (hilt) Balega, n. dung (dang) Baliti, sliniti, v. to snot (tu sna't) Balvan, n. beam (b~m) Baizam, n. -balm (bMm), embalming fluid (embalming flu'id) Baizamirati, v. to embalm (tu emba'm) Ban, n. ban (ba'n) (a title of the governor of Croatia) Banbadava, adv. absolutely gratis (5,'psoljutli gre'jtis), just for nothing- (d~a'st for na'ting) Banka, n. bank (bltnk) Bankir,'n. banker (ba'nkiir) Banknota, n. ban k-note (b~'nk-n6't), paper-money (pe'jpbr-ma'ni) Bankrot, ste?~aj, n-bankruptcy (b5&'nkrapsi),Jinsolvency (insa'lvensi) Banuti, v. to rush in (tu ra'9 i'n) Bar, barem, conj. at least (At li'st) Bara, mo~vara, n. marsh (marg), marshy ground (ma'rgi gra'und),morass (morA's) Baratati, v. to handle (tu hh'ndl) Barbar, divIjak, n. barbarian (barbe'jrian) Barbarstvo, divljadtvo, barbarluk, n. barbarity (barb&' - riti) Barbir, brija6, n. barber (ba'rbo5r) Baril, n. barrel (bd&'rel) Barjak, zastava, n. flag (fla'g), pennant (pe'nant> Barjaktar, n. standard bearer (sth'ndtird b&'rb5r) Barka, ladja, n. boat (bQ'ut), bark (bark), barge (bard2) Barka6a, n. lighter (la'jtb5r) Bariun, n. velvet (ve'lvet) Baronija, n. baronetcy (bh'roneci) Barun, baron n. baron (bh'ran) Barun ica, n. baroness (bWranes) Barut, pugdani prah, n. gun powder (ga'n p4'jidtr) Barutana, n. powder mill (pa'udbr mi'l) Basati, lutati, v. to wander (tu ua'ndbr) Basna, bajka, n. myth (mit), fable (fejbl) Baa', upravo, adv. Just (dast), exactly (egz&.'ktli>

Page  11 Baffa W - 11 Bezuman Bas'6a, vrt, n. garden (gardn) Baid6ovan, vrtlar, n. gardener (ga'rdn~Sr) Baitina, n. inheritance (inhe'rit~ns) Baitinica, n. heiress (e'res) Baitinik, n. heir (Ar), legatee (le'gati'), bereficlary Baitiniti, v. to inherit (tu inhe'rit) Bat, kiadivac, n. hammer (h&t'mbSr), sledge (sledg) Batak, boca (kod peradi), n. shank (~Ank) Batina, toijaga, n. club (kIab) Batinati, v. to cudgel (tu ka'd~el) Batok, suha riba, n. dry fish (dra'j fi'~) Baviti se, zanimati se, v. to occupy oneself (tu a'kjupaj ua'nse'lf) Bazga, bazag, n. elder (e'ldtir) Bazgovina, n. elderberry (e'ldtirberi) Ba~idar, n. gauger (ge'jd26r) Baidariti, v. to gauge (tu ge'jd2) Be6ar, n. bum (barn) Be6ati, v. to bleat (tu blut) Be6iti, buljiti, v. to gaze (tu g-e'jz) Bedak, luda,' n. fool (ftPl) Bedast, a. stupid (stju'pid) Bedasto6a, n. foolishness (fu'lignes), stupidity (stjupi'diti) Bedem, n. bulwark (bu'luark), rampart (r5,'mpart) Bedevija, kobilab n. mare (mdr) Bedrenica, n. anthrax (Wtntr~ks) Becgro, n. thigh (taj) Beknuti (ko ovca), v. to bleat (tu bli't) Belgija, n. Belgium (be'Id~iam) Be g ijanac, n. Belgian (be'Id~i~n) Belgijski, a. Belgian (be'ld~i5.n) Bena, n. blockhead (bla'khe'd) simpleton (si'mpltQn) Benaviti, v. to twaddle (tu tua'dl) Bencin (ulje), ni. benzine (beunzin) Bera6, n. vintager (vi'nted26r) Berba, n. vintage (vi'nted2) Berivo, n. salary (s6.'lari) Bermet (vino), n. vermuth (vii'rncut) Besan, n. sleeplessness (sli'plesnes) Besavjestan, a. conscienceless (ka'ngensles) Bescjen, a. priceless (pra'jsles) Bes6utan, a. insensible (insensibl) Besc'astan, a. dishonorable (disa'ni~rabl) Bes6ustven, a. insensible (insensibi); apathetic Besjeda, rije6, n. word (ud'rd) Besjeda, zabava, n. concert (ka'nsiirt), entertainment (entbrte'jnment) Besjediti, v. to speak (tu spi'k), to talk (tu tftk) Beskonac'an, a. endless (e'ndles) Beskonac'nost, n. infinity. (infi'niti) Beskoristan, a. useless (ju'sles) Beskrajan a. infinite (i'nfinit); boundless (ba'ndles) Beskraj riost, n. infinity (infi'niti), endlessness (e'ndlesnes) Besku6nik, n. homeless person (h~'mles pd "rsn) Beskvasan, a. unleavened (a'nfle'vend) Besmislica, n. nonsense (na'nsens) Besmrtan, a. Immortal (lmo'rtal) Besmrtniost, n. immortality (l'mort~.'litl) Besplatan, a. free (fri); gratuitous (gritJu'ltE~s) Besposlon, a. Idle (ajdl) Besposlenost, n. idleness (a'jdlnes) Besposlica, n. idler (a'jdlt~r), loafer (lQ'Uif~r), ldleness(a'jdlnes) Besposli iar, n. vagrant (ve'jgrant) Bespravan, a. lawless (1lltles) Despravnost, n. outlawry (4'Ljtl!!'ri) Besprijekoran, a. blameless (ble'jmles) Besprijekornost, n. blamelessness (ble'jmlesnes) Bespri mjeran, a. unprecedented (a'npre'slde'nted> Bespristran, a. Impartial (Impa'rgal); unbiased (anba'est) Bespristranost, n. impartiality (impa'r~iW.liti) Besraman, a. shameless (~e'jmles) Besramnost, n. shamelessness (~e'jmlesneq) Besvijestan, a. unconscious (a'nka'ndas) Besvijiestnost, n. unconsciousness (a'nka'ndasnts> Bes', ~upljinice od ko~e, n. pore (pdr) Begika, koljevka, n. cradle (krejdl) Bez, prep. without (Lijda'ut) Bezakonje, n. lawlessness (la'lesnes) Bezazien, a. innocent (i'nosent), harmless (ha'rmles) Bezazienost, a. innocence (i'nosens) Bezboian, a. godless (ga'dles) Bezbozinica, n. a godless woman (e g'g'dles uu~'m~n) Bezbo~inik, n. a godless man (e ga'dles me'n) Bezbriian, a. unconcerned (ankonst~rnd), careless (k&'rles) Bezbriinost, n. carelessness (k&'rlesnes) Bezbroja n, a. innumerable (inju'mbrabl) Bezbroj nost, n. innumerableness (inju'mbrablnes) Bezdan, ponor, n. chasm (k~zm), abyss (Abi's) Bezdugan, a. heartless (ha'rtles), cruel (kru'el) Bezdugnost, n. heartlessness (ha'rtlesnes), cruelty, (cru'elti) Bez dvojbe, adv. doubtless (da'utles), without doubt Bezimen, a. anonymous (Atna'nimas) Beznadan, a. hopeless (ho'ples) Bezobrazan a. arrogant (A'rog~nt), impudent (I'mpjudent), mean (min) Bezobraznost, n. meanness (mi'nes), impudence (I'mpjudens) Bezobziran, a. inconsiderate (l'nkonsi'df5ret), reckless: (re'kles) Bezobzirce, adv. without consideration (gjda'ut -konsI"'* dere'jgan), regardless. (riga'rdles) Bezoe'an, a. saucy (SAi'si) Bezraziozan, a. groundless -(gra'uhxkll#W-1 Bezrodan, a. ste~ril ('ste'ril), bankrr b>'aI5,fien)-Bezrodnost, n. sterility (stefl'litl)-, l:Earr~n~s (bab'rnes) Bezuman, a. irrational (i6'aa) o~scl(na'n~ se'nsikal),, absurd (&~pk'rdj~

Page  12 BesumUe is12-. Bisgoda~riti Bezumije, ludost, n. nonsense (na'nsens), foolishness (fu'lianes), absurdity (Aps13'rditt) tBezumnost, bezumnlje, n. irrationality (lrW.'Uniljti) foolishness (fu'li~nes) ~Bezspjeana. unsuccessful (a'nsSkse'sful) ~Bezuspjelnost, n. unsuccesefulness (a'nsdkse'sfulnes) Bezuvjetan, a. unconditional (a'nkQndi'.4anaI) 15ezuvjetno, adv. unconditionally (a'nkQnd1'Aanall) Bezvjerac, n. atheist (e'jtiist) Bezvjeran, a. incredulous (inkre'djulas); faithless (fe'jtles) -Bezvjerje, n. Incredulity (inkredju'llti); faithlessness (fe'Jtlesnes),Bezvladac, n. anarchist (i'narkist) Bevajn. anarchy (d.'narki) Bei'enstvo, bedarstvo, n. bachelorhood (biddelfrhud) Beziivotan, a. lifeless (la'jfles) Bibati ve, v. to surge (tu s6'rg),Bibavica, n. surf (sOrf) "Biber, n. pepper (pe'p~r).Bibornjac'a, n. pepper-box (pe'pbr-ba'ks) -Biblija, sveto pismo, n. bible (bajbl) ~Biblioteka, knjiinica, n. library (la'jbrdri) BiM* n. being (bing), entity (e'ntitl) Bic6, n. whip (hpj'p).Bic'evanje, n. whipping (hl~jiping). flogging (fla'ging) -Silevati, V. to whip (tu hiji'p), to flog (tu flag).Bijeda, nevolia, n. misery (mi'z~3rl), calamity (kalW'Miti) -Bijedan, a. miserable (mi'zi~rabi) t~ijednik, n. wretch (red) taijeg, n. flight (flait); r'un (ran) Sijel, a. white (hpa'jt).Bijeli dan, n. day-light (de'j-la'jt) Bijeliti, v. to whiten (tu huja'jtn) aBijeliti, pobjeliti, v. to white-wash (tu hiug'JtVgj'Q, to bleach (tu bWM') GBiles, bJesnoda, n. rage (rejd2), fury (fju'rl), madness (mi'dnes) IBijesan, a. mad (mAd), raging (re'jd~ing), furious (fju'rias) "Bik, n. bull.(bifl) 'Bilina, n. plant (plant); herb (6rb) Bilinar, n. botanist (-ba't~nist) 'Bilinstv o, n. herbage (WSrbedl IlI h6'rbed2) Bilinstv*o, nx. (nauka o bilju) botany (ba'tini) B~lijao,v n. cover (ca'vtbr), blanket (bla'nket) Biljard, n. billiard table (bi'ljard te'jbl) Bilje, a. herbage (b'rbed2) Bi~jeg, n. stamp (stAmp) Biljogovasti, v. to stamp (tu stA'mp) Bi~jelka, a. note (ng'Ut) mark (mark) Biljeiiti, v. to note (tu nQ'Lit) Biljeinik, n. notary (nO'tkrl) Bitjka., bilina, n. plant (plAnt), herb (6rb) Bilo,, dihavica, n. pulse (pt~ls) Bira6, n. elector (lle'kttdr) Biralilte, n. polling-place (po'ling-ple'js) Biranje, n. choice (doja), selection (slle'klan) Biranje, izbor, a. election (ile'klan) Biratelj, n. chooser (idu'zdr, Birati, V. to choose (tu dili'), to select (tu slle'kt), to elect (tu ile'kt) Birsa, n. lees (l1s); dregs (dregz); sediment (se'dlment) Birtai, n. saloon-keeper (sAlun-ki'ptir), Inn-keeper (i'n-ki'pdr) Birtija, krdma, a. tavern (ti'vdra), inn (in), saloon (sa'llln) Bisage, n. traveling bag (tra'veling bA'g), knapsack (n&'psi'k) Biser, n. pearl (pdrl) Bisernica, n. pearl (pbrl) Biskup, n. bishop (bi'~ap) Biskupija, n. diocese (da'jAsis) Bistar, a. clear (kl~r), bright (brajt) Bistrenje, n. elucidation (ilju'side'jgan) Bistrina., n. brightness (bra'jtnes); limpidity (llmpi'diti) Bistriti, v. to clear (tu c1i'r) Bistroe'a, n. clear'ness (kli'rnes) Bistrouman a. clear-headed (kli'r-he'ded), clever (kle'v~r) Bitan, a. substantial (supsti'ndal);, essential (ese'ndal) Bitanga, a. loafer (lQ'Ugfdr) Biti, jesam, v. to be (tu bi'), to exist (tu egzi'st) Biti, tudi, v. to beat (tu bI't) Bitisati, v. to subsist (tu s~psi'st) Bitka, n. battle (b~tl), fight (fajt) Bitnost, a. substance (sa'pstens), essence (e'sens) Bivanje, n. being (bing), existence (egzi'stens) Bivol, n. buffalo (ba'falo') Bivii, a. former (fo'rmer), past (past) Bivii predsjedilik, n. Ex-President (eks- pre'zident) Bje6va, darapa, n. sock (sak), stocking (sta'king) Bjeg unac, n. runIaway (ra,'nAue'j), fugitive (fJu'd2itiv) Bjegunac (voJske), n. deserter (diz6'rtt~r) Bjelance (jajeta) n. white of an egg (hualit av An e'g) Bjelina, n. whiteness (hua'jtnes) Bjelkast, a. whitish (hU4'jti~) Bjelodano, a. evident (e'vident) Bjelokost (slonova), n. ivory (a'jvori) Bjelolik, a. of white complexion (av hua'jt komple'k~an) Bjesniti, v. to rage (tu re'jdi) Bjesno6a, (pasja), n. rabies' (re'bii'z) Bjesomu~nik, n. madman, (m&'dma'n) Bjesomu6nost, a. madness (m&'dnes) Bjel'an's, n. flight (flajt) Bjei'ati, v. to flee (tu fli'), to run (tu ra'n) Blag, a. mild (ma'.eld), meek (mik), gentle Wdentl) Blagajna 2elJezna, n. safe (seif), Blagajna, Imovina, nx. treasury (tre'furi) Blagajnik, n. cashier (ki'gi'r), treasurer (tre'Aurdr) Blagdan, n. holiday (ha'llidej) Blago, imovina, a. treasure (treltur), wealth (Ug'lt) Blago, stoka n. cattle (kitl) Blagodaran, a. takful (tAnkful), grateful (gre'jtful) Blagodariti, v. to thank (tu tA'nk)

Page  13 algdt-1I3 — BojalUjlv B; Blagodat Blagodat, n. benefit (be'nifit), welfare (ije'lfh'r) Blagoslov, n. blessing (ble'sing) Blagosloven, a. blessed (ble'sed i blest) Blagosloviti, v. to bless (tu ble's) BlAgost, dobrota, n. goodness (g~ildnes) Blagostanjo, n. weal (Iii'l), welfare (U2'lf~r), prosperity (pra'spe'riti) Blagotvoran, a. beneficent (bene'fisent) Blagotvornost, n. beneficence (bine'fisens) Blagovaonica, n. dining-room (da'jning ru'm), refectory (rife'ktori) Blagovati, jesti, v. to eat (tu i't) Blagovati, (o podne), v. to dine (tu. da'jn) Blagovati, (u veder), v. to 'sup (tu sa'p) Blagovijest, n. annunciation (Ana'nsie'jJ~an) Blagovjesnik, n. evangelist (ivd~nd~elist) Blanja, n. plane (plejn) Blanjati, v. to plane (tu ple'jn) Blatan, a. dirty (dd'rti), muddy (ma'di) Blatiti, v. to make dirty (tu me'jk dbrti), to soil (tu so'el) Blato, n. mud (mad) Blazina, n. mattress (m&dtres) Blazina, (perina), n. feather-bed (fe'df5rbed) Blazinja, n. bolster (bo'Istbr) Blazniti, v. to rave (tu re'jv) Bla~ien, a. blessed (ble'sed) Blaienstvo, n. blessedness (ble'sednes), felicity (feli'siti) Bla'iti, v. to soften (tu sa'fn), to soothe (tu sfl't), to mitigate (tu mi'tigejt) Blebetalo, n. chatterer (d6'tiUrr) B lebetanje, n. blabbing (bl&'bing) Blebetati, v. to blab (tu bl&'b), to jabber (tu d2&'br) to prattle (tu pra.'tl) Blebetav, a. loquacious (lokuej'j~as) Blebetusia, n. blabber (bl&'bdr) Blejati, v. to bleat (tu blM') Blijed, a. pale (peji) Blijediti, v. to pale (tu pe'jl) Blijedo6a, n. paleness (pe'jlnes) Blistanje, n. sparkling (spa'rkling), glittering (gli'tWring) Blistati so, v. to glitter (tu. gli'ttir) Blitva, cikla, n. beet (bit) 8liz, a. near (nir), close (kolous) Ghizanac, n. twin (tuj'n) Blizanci, dvojci, n. twins (tUi'ns) BlIizan ica, n. twin-sister (tui'n-si'stbr) Blizina, n. vicinity (visi'niti), nearness (ni'rnes) Blizu, adv. i prep. near (nir), close (klo'vs), near by (ni'r-ba'j) Bhizie, comp. nearer (ni'rdr), closer (klQ'uistr) BMCCt so, v. to near to (tu nI1'r tu'); to approach (tu. Apro'ud6) Bhizinj~i, a. near-by (nI'r-ba'J); - n. neighbor (ne'Jbdr) Bljosak, strijela n. lightning (la'jtning) Bijeskavica, n. heat-lightning (hl't-la'JtnIng) Blijsnuti, v. to flash (tu fla'g) Bljutav, a. stale (ptejl), unsavoury (a'nse'jv~$ri) BIjuvanjo, n. vomiting (va'miting) Bijuvati, v. to vomit (tu va'mit) Bluditi, v. to go astray (tu go' Astre'j) Bluditi, v. to wander (tu ijL'nddr), to rave (tu rejv).Bludnica, n. whore (h~r); concubine (ka'nkjubajn) prostitute (pra'stitjut) Bludnik, n. lecher (le'd~3r), whoremionger (ho'rma'ngtir) Bludnja, n. lewdness (lju'dnes) 81ludnost, n. lewdness (lu'dnes) Bludobol, n. venereal disease (vini'riMl dizi'z) Bluna, n. blockhead (bla'khe'd) Bo, jerbo, conj. because (bik6'z) Bob, n. kidney bean (ki'dni bi'n) Boca,, flaga, n. bottle (batl), flask (flask) Bockati, v. to tease. (tu ti'z) Bo6iti so, prepirati se, v. to quarrel(tu kubi,'rel). to,, contend (tu konte'nd) Bod, bajuneta, n. bayonet (be'jonet) Bodac, (bolest), n. side-stitches (sa'j-sti'6iz) Bode~i, iftilet, n. poniard (pa'njdrd), dagger (dMg~r>~ Bodka, bodilica, n. lance (i~hs) Bodijika, n. prickle (prikl) Bodijikav, a. prickly (pri'kli) Bodriti, v. to encourage (tu enktired2) Bog, n. God (g!Td) Bogac, siromah, n. beggar (be'gtir) Bogahi, kijast, n. cripple (kripl) Bogat, a. rich (rid), wealthy (gij'lti) Bogatiti se, v. to become rich (tu beka'm ri') Bogatstvo, n. riches (ri'6ez), wealth (ige't) Boginje, crne kczice, n. small pox (smib'l pa'ks> Bogobojan, a. God fearful (g~'d fifrful) Bogojavijenje, (tri kralja), n. Epiphany (ipi'fani>Bogoljubnost, n. piety (pa'iti) Bogomoija, n. church (66r6), temple (templ) Bogomolj'an, a. pious (pa'jas) Bogorodica, n. mother of God (ma'diir av G~'d) Bogoslov, n. theologian (ti'olo'dMan) Bogoslovije, n. theology (tia'lod~i) Bogosluzije, n. religious service (reli'dias sdYrvisy, worship (LjQ'r~Ip) Boj, bitka, n. battle (ba.tl), fight (fajt) Boja, farba, n. color (ka'ldr), hue (hju), tint (tint> Boja (vodena), ni, water color (tx~'d~5r ka'16r) Boja (uljena), n. oil color (oel ka'180r Boja (za, bojadisanje kuda Mt.), n. paint (pejnt) Boja (za bojadisanje odijela), n. dye (daj) Boja lica, n. complexion (komple'k~an) Bojadisati (robu), v. to dye (tu MDaj Bojadisati (mno), v. to paint (tu pe'jnt)Bojadisar (robe), n. dyer (da'jb5r) Bojadisar, soboslikar, n. painter (pe'jnttlr) Bojati se, plagiti se, v. to be afraid (tu bi Afre'jd), to fear (tu fi'1r) Bojazan, n. fear (fIr) Bojaziijiv, a. timid (tl'mid)

Page  14 Ba Vojag1jivost - 14 - I Brdovit Bojaziljivost, n. timidity (timl'diti) Bojiaite, n. battle field (ba~'tl fi'ld). Sojnik, ratnik, n. warrior (Vq~'ri6r) Sojno poijo, n. battle field (bi'tl fi'ld) Bok, n. flank (flank), loin (loin) Sok, pas, n. hip (hip), side (said) 8okobolja, ~n. lumbago (lambe'igo), pain In the loins (pe'Jn In di lo'jns) Bat, muka, n. pain (pein), ache (ek) Bolest, n. sickness (sl'knesa), disease (dizi'z) Sol-est bubrezina, n. kidney disease (kildni dizl'z) Bolest na jetrima, n. liver disease (li'v?3r dizl'z) Solest nutarnja, n. interior disease (inti'rli~r dizl'z) Solest plu6iju, n. lung disease (la'ng dizl'z) talest poslasna, n. epidemic disease (e'pide'mik dizl'z) Bolest priljep6iva, n. contagious disease (konte'jdias dizi'z) Bolest src'ana, n. heart trouble (ha'rt tra'bl) 8oleet (ulozi), kostobolia, n. rheumatism (ru'matizm) Bolest vanjska, n. exterior disease (exti'ribr dizi'z) Bolest spolna, n. venerial disease (vini'rial dizi'z) Bolest vodena, vodenica, n. dropsy (dra'psi) Bolestan, a. sick (sik), ill (ii) Bolestnik, n. patient (pe'J~ent), sick man (si'k mA'n) Boleziljiv, a. sickly (si'kli), infirm (inffirm) Boliti, v. to ache (tu e'Jk), to hurt (tu hb'rt) Bolnica, n. hospital (ha'spital); infirmary (infdr'mari) Solnic'ar, n. nurse (nbrs) 8alni~arka, n. nurse (n~5rs) Solno, adv. painfully (pe'Jnfull) Bolovanje, n. pain (pejn); sickness (si'knes) Samba, n. bomb (bam) Bor, (drvo) n. fir (f~ir) Borac, n. fighter (fa'jttir); boxer (ba'ksbr) Boravak, n. residence (re'zidens); abode (&bWd) Soraviaite, n. dwelling (due'ling); home (h~m) Boraviti, v. to stay (tu ste'j); to dwell (tu diue'l); to reside (tu riza'jd); to live (tu ll'v) Borba, n. strife (straif), struggle (str,5gl) Barilisite, n. ring (ring), qarena (Ari'n& Borovica, n. juniper (d~u'nipt~r) Borovic'ka (rakiJa), n. gin (dtln) Bos,,bosonog, a. bare-footed (bWr-fu'ted) Bosiljak, n. sweet basil (suf~t bA'zil) Basna, n. Bosnia (bo'snia) Bosanac, n. Bosnian (bo'sni~n) Bosanuki, a. Bosnian (bo'sni~n) Bosti, ubosti, v. to stab (tu sta'b), to pierce (tu pi'rs) Boianstven, a. divine (diva'jn) Boa'anstvo, n. divinity (divi'nitl) Bo~ica, n. goddess (ga'des) Boii6,. n. Christmas (kri'smas) Boiic'no drvce, n. Christmas tree (kri'smas tri') Baij, a. of God (av giid), divine (diva'jn) Bra6a, n. brothers (bra'ddrs), brethren (bre'dren) Brac'ni, a. matrimonial (matrimo'nial), nuptial (na'p~al) Brada, n. beard (bird) Brada, podbradak, n. chin (gin) Bradat, a. bearded (bi'rded) Bradavica (na, sisama), n. nipple (nipl) Bradavica, n. wart (iga'rt) Bradva, sjekirica, n. hatchet (h&'.6et) Brak, 2enitba, n. matrimony (mh'trimoni), marriage (mi'rid2), wedlock (ijg'dlak) Brako lamac, n. adulterer (Ada'ltb5rir) Brakolomstvo, n. adultery (Ada'ltdri) Brana, n. harrow (h&Wr) Branati, v. to harrow (tu. h&'ro) Branitelj, (branid) n. defender (dife'ndi~r), advocate (A'dvoket) Branitelj (na sudu) n. attorney (Att6'rni), lawyer (lo'jir) Braniti, v. to defend (tu dife'nd), to advocate (tu A'dvokejt) Braniti se, v. to defend oneself (tu dife'nd Uj4'nse'lf) Braniti se (od udarca), v. to ward off (tu ua'rd a'f).' to parry (tu pd'ri) Branik, n. rampart (ra'mpart) Branje, n. vintage (vi'ntedi) Branjenik, n. client (kla'ent) Branjug (ptica) n. field-fare (fi'ld-fA2r) Bragan6evo (Tjelovo), n. Corpus Christi (ko'rpas kris'ti) Brainar, n. meal-man (ml'l-mA'n) Brainav, mu~an, a. mealy (miili) Braino, melja, n. flour (fla'ur) Brat, n. brother (bra'diir) Bratac, n. little brother (litl bra'di~r) Brati, pobirati, v. to gather (tu gA'ddr), to pick (tu pi'k) Brati6, n. cousin (kazn) Bratimiti so, v. to fraternize (tu. frA'ttirnajz) Bratinstvo, n. brotherhood (bra'dtirhud) Bratoubojstvo, n. fratricide (frAdtrisajd) Bratovitina, n. sodality (sodA'liti) Bratski, a. brotherly (bra'dbrli), fraternal (frattirnal) Bratstvo, n. brotherhood (bra'dtirhud), fraternity (fratti'rniti) Bratu6ed, n. cousin (kazn) Bray, ovan, n. wether (ijg'dir) Brava, klju6anica, n. lock (lak) Bravar, n. locksmith (la'ksmi't) Bravarstvo, n. locksmithing (la'ksmi'ting) Bravetina, n. mutton (matn) Brazda, n. furrow (fi'r) Brazda, crta, linija, n. line (lain) Brazgotina, n. scar (skar) Brblja, brbljavac, n. gossiper (ga'sipibr), blabber (blA'bbr) Brbljanje, n. loquacity (lokuj&'sitl) Brbljati, v. to gossip (tu ga'-sip), to blab (tu bl&'b), to chatter (tu Wdtbr) Brdjanin, n. mountaineer (ma'untinl'r) Brdo, gora, n. mountain (maligntin), mount (ma'ugnt) Brdovit, a. I adv. hilly (hi'll)

Page  15 B Bregovit - I5 I ~ BuIld I.-..~ -. -,. --— I 1-. — ~. ~ B u lad- -, Bregovit, a. hilly (hi'li); mountainous (ma'1Jntlnas) Brem,, n. load (lo'ud), burden (b~irdn) Brenak, Akrga, n. gill (gil).Breskva, n. peach (pid) Bre~st, brijest, n. elm (elm) Brestovina, n. elm-wood (e'lm-uiu_'d) Breza, n. birch (bWrd) Bre~iuljak, n. hill (hil) Brid, n. edge (ed) Brigqa, skrb, n. care (kir) Brija6', n. barber (ba'rbb5r), shaver (Ae'jv~5r) Brija6nica, n. barber-shop (ba'rbi~r-Aa'p).Prijati, brijati se, v. to shave (tu Ae'jv).Brijeg, brdo, n. hill (hil), mountain (ma'untln) Brijeg. (rieke), n. bank (bAnk).Brinuti se, v. to take care of (tu te'jk ki'r a'v) Brisalo, gumija, n. eraser (ire'jsdr) -Brisati, otrti, v. to wipe,(tu ua~jp) 'Brisati, radirati, v. to erase (tu ire'Js) Gritak, a. sharp (Warp) Britva, n. razor (re'jzbr) 'Britva (sjegurnosti) n. safety-razor (se'jfti-re'jz~3r) Briian, a. careful (k&'rful) Bri~iIjivost, n. carefulness (k&'rfulnes) Brk, n. mustache (mast&A6).Brnjica, n. muzzle (mazl) Brod (u opde), n. ship (gip) Brod na jedra, n. sail vessel (se'jl ve'sl) Brod, na paru, n. steamship (sti'm~i'p), steamer (stl'mbr) Brod prevozilac, n. ferry-boat (fe'rl-bQ'ut) Brod ratni, n. man-of-war (m~'n-av-ug.'r), warship (-ij~rgip) Brod za Putnike, n.passenger steamer (p&Csend~5r sti'm~ir) Brod za robu, n. freight steamer (fre'jt stI'm6r) Brodar, n. sailor (se'jldr) Brodarstvo, n. navigation (nA'vIge'j~an) Broditi, jedriti, v. to sail (tu se'jl), to navigate (tu n&'vigejt) Brodograd i~ite, n. ship-yard (~l'p-ja'rd)Brodogradnja, n. ship-building (Ai'p-bi'lding),Brodostanica, n. dock (dak), pier (pir) Brodovije, n. fleet (flit) Broj, n. number (na'mb~5r) Brojan, a. numerous (nju'mtiras) B~rojanice, (6islo), n. rosary (ro'zftrl) Brojenje, n. counting (ka'unting) Brojiti, v. to count (tu ka'unt), to enumerate (tu inju'mZbreJt) Brojka, n, number (na'mbtbr); figure (fl'gjur) Brojnik, n. numerator (nju'miire'jtiir) Brsnat, a. bristly (bri'sli) Brstica, mladica,-n. sprig (sprig), shoot of a plant BErstiti, v. to gnaw (tu nil') Brsiljan, n. ivy (a'jvi) 'Brujati, v. to hum (tu ha-'m), to buzz (tu b4!z) Bruka, sramota, n. shame (gejm) Brukvica, 6avlid, n. tack (t~.k) Brunda, n. mouth-harp (m%.'jt-ha'rp) Brundati, v. to hum (tu ha'm) Brus, n. grindstone (gra'jndsto'n), whetstone (hji2'tstO'n) Brusar, n. grinder (gra'jndtir) Brusiti, v. to grind (tu gra'jnd), to sharpen (tu Ia'rpn) Brv, n. cross piece (kr&'spi's), small bridge, smfl.l bri'd2) Brvno, greda, n. beam, (bim), joist (d2ost) Brz, a. swift (suj~'ft), quick (k~i'k), rapid (ra'pld), fast (fist) Brzanja, n. hurry (hb5'rl) Brzati, v. to hurry (tu hii'ri), to hasten (tu. he'Jsn) Brzina, n. speed (spid), velocity (vila'sltl), swiftness (sil1'tnes), rapidity (ripl'ditl), haste (heist) Brzo, hitro, adv. quickly (kuLj'kll) Brzojav, n. telegraph (te'llgr~f) Brzojaviti, v. to telegraph (tu te'ligrif), to wire (tu ua'gr) Brzojavka, n. telegram te'ligrim) BrzO'javIja6, n. telegraph operator (te'ligrif a'pere'jtbr) Brzonog, a. fleet-foot (fll't-fu't) Brzopis, n. stenography (stena'grkfi) Brzopisac, n. stenographer (stena'grAfnsr) Brzovlak, n. express-train (ekspre's-tre'jn) Buba, svilac, n. silk-worm (sl'lkui3'rm) Bubanj, n. drum (dram) Bubanj (u~ni), n. ear drum (I'r dra'm), tympanum Bubnjar, n. drummer (dravm~ir) Bubnjati, v. to drum (tu dra'm) Bubreg, n. kidney (ki'dni) Bubreinjak, n. reins (rejnz), loins (loins) Bu6an, a. noisy (no'izi), boisterous (bo'jsteras) Bu6iti, v. to make noise (tu me'jk no'jz) Bud, makar, coni. even (i'ven), even if (l'ven i'f) Budala, n. fool (fill), dunce (dans), blockhead (bla'khe'd) Budalast, n. silly (sl'll) Budalaitina, n. foolishness (fu'liftes) Budilica (ura) n. alarm clock (ala'rm kalak) Buditi, v. to wake (tu ue~'jk) Budu6, po~to, conJ. because (blk~'z), since (sine) Budu6' da, bududi, conj. whereas (hu&'rA'z) Budu6i, a. next (nekst), ensuing (ensju'ing), future (fju'l6ur) Buduc'nost, n. future (fju'l6ur) Budzia, tolIaga, n. cudgel (ka'dgel), stick (stik) Bud~iak, kut n. corner (kor'niir), nook (nuk) Bugac'ica, n. blotter (bla'dtir) Buganac, n. chilblain (6i'lblen) Bugar, n. Bulgarian (bulge'jrlin) Bugarska, n. Bulgaria (bulge'jrlA) Bugarski, a. Bulgarian (bulge'jrlin) Buha, n. flea (fi) Buhara, zatvor, n. lock-up (ltka'p), jail (dtejl), prison (prlzn) Bujad, n. brake (brejk)

Page  16 A 'B BuJan 0 - to - Cijepiti Bujan, a. copious (klpias), luxuriant (lagzu'rli.nt) Bujica, n. torrent (ta'rent) Bujnost, n. bushiness (bVgAines); luxuriousness (lagzu'riasnes) Buka, ni. noise (nojz), roar (rQ'jUr), rage (rejd2) Buknuti, V. to break out (tu, bre'jk gl'gt), to flare up Bukovina (5uma), n. beech-wood (bi'O-ijUj'd) Bukovina (zemija), n. Bukowina (buko'vini) Buktiti, v. to blaze (tu ble'jz), to flare (tu flh.r), to flaunt (tu fla'nt) Bukva (drvo), n. beech (b!?S) Bukvan, xq. dunce (d~ns) Bula, n. bull (bul) Bulazniti, v. to rave (tu re'jv) Buijiti, v. to gaze (tu ge'Jz) Bumba6a, igla, n. pin (pin) Bumbac'a ~sjegurnosti), n. safety-pin (se'jfti-pl'n) Bumbar, n. humble-bee (ha'mbl-bi') Buna, n. disturbance (distd'rbens), uproar (a'pr6'r) Buna (pobuna) n. rebellion (ribe'ljan), Insurrection (i'ns~3re'k~an), revolt (rivo'lt), riot (ra'jat) Bunar, studenac, n. well (LuQ'l), cistern (si'sWrn) Buncati, v. to stammer (tu~ stA'm~5r) Bunda, n. furcoat (f65'rko'ut) Bundeva, n. gourd (gord), pumpkin (pa'mpkin) Bunika, n. heni-bane (he'nbe'jn) Bunilite, n. sweepings (sgj'pings), dust heap (d'~st hl'p) Bunitelj, n. disturber (dist65'rb~Sr) Bun iti, poremetiti, v. to disturb (tu distd'rb), to stir (tu. st6'r) Buniti, pobuniti, v. to rebel (tu ribe'l), to Incite (tu insa'Jt), to revolt (tu riva'lt) Buntovnik, n. rebel (re'bel), rioter (ra'jotdr) Bura, vihor, n. storm (storm), hurricane (ht$'rike'jn) Buran, a. stormy (sto'rmi). Bure, ba~va, n. barrel (bWrel), cask (ki.sk) Burence, n. small barrel (smIL'I b~'rel), firkin (flSrkin> Burmut, n. snuff tobacco (sna'f toba'ko) Burmutica, n. snuff box (sna'f ba'ks) Burza, n. Exchange (eksde'jndi) Burza (za vrijednostne papire) n. Stock Exehange~ (stalk eks~e'jndt) Burza (za proizvode), n. Produce Exchange (pra'djuss eksde'jnd2) Bus, n. turf (tbrf), sod (sad) Busen, n. sod' (sad), turf (tblrf) Busija, zasjeda, n. ambush (W'mbug), ambuscade (A'mbaske'Jd) But, butina, n. ham (him) Buturnica, zatvor, n. lockup (laka'p), prison (prizn)~ Buzdovan, n. bludgeon (ba'dan)~ C: Caklenje, n. gloss (gins) -Caklina, n. enamel (indxmel) Cakliti, v. to shine (tu Aa'jn), to glisten (tu gli'sn), to sparkle (tu spa'rkl) Capa, pandia, n. paw (pa), claw (kil) Capati, v. to paw (tu pit') Car, n. emperor (e'mp~5r~r), czar (zar) Carevi6, n. crown prince (kra'ujn pri'nc) Careving, n. empire (e'mpa'er). Carica, n. empress (e'mpres), czarina (zarl'na) Carina, n. duty (dju'ti), custom (ka'stam) Carinar, n. custom officer (ka'stam a'fis~3r) Carinara, n. custom house (ka'stam ha'us) Carski, a. imperial (impi'rial) Carski dver, n. Imperial palace (impi'rial pAL'lis) Carstvo, n. empire (e'mpa'er) Ceduija, n. ticket (tl'ket), billet (billet) Cement, n. cement (.sime'nt) Cent, (novac), n. cent (sent) Centa, n. hundred-weight (ha'ndred-Ue~'Jt) Ceriti ge, kesiti se, v. to grin (tu gri'n), to giggle (tu gi'gl) Cerost, fla~tar, n. plaster (pli'stdr) Costa, put, drum, n. road (rQ'Ud), way (g~'J) Cica, sisa, n. teat (tit), breast (brest) Ci6a, 1iuta, zima, n. fierce cold (fi'rs ko'ld), severe cold Cigan,-ica, n. gips (dli'psi) Cigand'e, n. young gipsy (ja'ng dii'psi) Cigara, n. cigar (siga'r) Cigla, opeka, n. brick (brjk) Ciglana, n. brick yard (bri'k Ja'rd), brick kiln (bri'lc ki'l) Ciglar, n. brick-burner (bri'kb61rn~r) Cigli, jedini, a. the only one (di o'nll ua~'n) Ciglozidar, n. brick - layer (bri'kle'jtir) Cijediti, prociJediti v. to strain (tu stre'Jn), to filter (tu fi'lt~ir) Cijel, a. whole (hol), entire (enta'er), complete (komplit) Cijeliti, v. to heal (tu hI'l) Cijena, n. price (prais), rate (rejt), charge (6ardt), Cijenik, n. price list (praijs li'st), catalogue (ki'tala'g> Cijeniti, v. to price (tu prals), to estimate (tu e'stimejt), to charge (tu Wardt) Cijeniti, poltivati, v. to esteem (tu esti'm)., to appreCijenjenje, n. estimation (e'stime'J~an) Cijep, mlatilo, n. flail (flejl) Cijepak, n. splinter (spli'tt~r), shiver (Ai'vl~r) Cijepati, sjedi1, v. to chop (tu' Wap), to. split (tu spll'tht to cut (tu ka't) Cijepiti boginje, V. to vaccinate (tu vi'ksinejt) Cijepiti stabla, v. to Inoculate (tu fna~kju1lejt), to. graft (tu gri'ft)

Page  17 a CiJeplienJe -1 - 17 ' - Cvrkutatt Cijepijenje bogInja, n. vaccination (vi~ksIne'j~an) Cijepljenj* stabla, biljke, n. Inoculation (ina'kJule'J~an), grafting (grdfting) Cijev, n. pipe (pajp), tube (tjub), tunnel (fa'nel) Cijev pulke, n. barrel (birl) Cika, vika, n. screamh (skrim), caitcry (g!Vtkra~j) Cikia, n. red beet (re'd bl't) Ciknuti, v. to cry out (tu kra'j V'it) Ciknuti, v. to sour (tu sa'ur), to become sour (tu bika'm sa'ur) Cilindar od lamps, n. chimney (?!i'mni) CMl, n. aim (ejm); goal (gQ'-gl) Ciljati, v. to aim (tu e'jm) Cimer, naslov, n. sign (sajn) Cio, a. whole (h6l), entire (enta'er) Cipela, n. shoe (9u) Cipresa, n. cypress (sa'jpres) Civilna, javna slu~ba, n. civil service (si'vil sirvis) Civilna 2enitba, n. civil marriage (silvil mA'rid2) Civitni, Javni, a. civil (si'vil) Cjedilo, n. strainer (stre'jn~5r), filter (fi'lttbr) Cjedionik,. n. strainer (stre'jn~Sr); colander (ka'l6ndt~r) Cielina, n. whole (h~il); integrity (inte'griti) Cjelivati, v. to kiss (tu. kj's), to buss (tu ba's) Cjelokupan, potpun, a. entire (entaler), complete (kompli't) Cjelov, poljubac, n. kiss (kis) Cjenkanje, n. bargaining (ba'rgening), cheapening (ip~ning) Cjenkati se, v. to higgle (tu hi'gl), to bargain (tu ba'rgen), to cheapen (tu Uipn) Cjeno6a, n. cheapness (Vipnes) Cjepanica, n. log (lag) Cjepanje, n. chopping (~alping) Cjepkati se, v. to split (tu spli't) Cmok, glasni poljubac, n. smack (sm~k), hearty kiss (ha'rti ki's) Cokia, zastavka, n. brake (brejk) Cokotati, v. to tremble (tu tre'mbl), to shiver (tu Ai'vtr), to quiver (tu kui'vb5r) Coprija, n. witchcraft (tjj'6kra'ft) Coprnica, vje~tica, n. witch (ui!'6), sorceress (so'roeres) Crijep, 21lfjebac, n. tile (tael), roof-tile (rulf ta'el) Crijeva, n. bowels (ba'uels), entrails (entre'jlz), inte - stines (inte'stins) Crijevobolja, n. colic (ka'1ik) Crkavati, V to croak (tu kro'ulk) Crknuti, v. to croak (tu krQ'Uk) Crkva, n. church (dr6r) Crkvena kiupa, n. church pew (66'rd pju') Crkvenjak, n. sexton (se'kstan) Crn, a. black (bl~k) Crnac, niger, n. negro (ni'gro), colored man (ka'll~rd m&.'n) Crnagora, n. Montenegro (ino'ntine'jro) Crni glasi, n. sad news (s~'d nju'z) Crnica, n. colored womati (ka!16rd U4p1minn), negress (ni'gres) Crnilo, tinta., n. Ink (Ink) Crnilo za cipele, n, shoe blacking (Au'bl~'king) Crnin*, n. blackness (bl&'knes) Crniti, pocrniti, v. to blacken (tu bli.'kn) Crnkast, a. blackish (bla'ki,~) Crnogorao, n. Montenegrin (ma'ntinegriny Crnogorski, a. Montenegrian (ma'ntine'gren) Crnokos, a. dark-haired (da'rk-hW.rd) Crnomanjast, a. of dark complexion (av da'rk kample'k~an) Crnook, a. black-eyed (bl&'ka'Jd) Crta, linija, n. line (lajn) Crta6', n. draughtsman (dr&'fcm~n) Ortalo, lineal, n. ruler (ru'lir) Crtati,'v. to rule (tul ru'l), to line (tu la'jn) Crtica, n. sketch (sked) Cry, n. worm (-g'rm), vermin (vti'rmin) Crven, a. red (red) Orven, (bolest), n. scarlet fever (ska'rlet fi'vtr) Crvenda6,p ptica, n. robin (ra'bin), red fig picker (re'd fi'g pi'kb3r) Crveniti, v. to redden (tu re'dn) Crvenkast, a. reddish (re'di6) Crveno more, n. Red Sea (re'd si') Crvljiv, a. wormy (uQg'rmi) Crvotoc' n. worm-eatenness (g5'rm-l'tnes), worm-hole (uti'rm-h6'l) Cubaljka, nihaljka, n. swing (sui'ng) Cubati se, v. to swing (tu su~i'ng) Cukar, n. sugar (gu'g~5r) Cupkati, v. to hop (tu ha'p), to jump (tu d~a'mp) Cura, djevoika, n. maid (mejd), girl (gi~rl) Cu ra, slu~avka, n. maid- servant (me'Jd-sti'rvant). servant girl (sirvant gti'rl) Curica, n. little maid (lI'tl me'Jd), little girl (li'tl g85'rl) Curiti, v. to run (tu ra'n), to flow (tu flo'u), to leak (tu 11'k), to drip (tu dri'p), to trickle (tu tri'kl) Cvasti, v. to blossom (tu bla'sam), to, bloom (tu blil'm) Cvije6.e, n. flowers (fla'utfrs) Cvijet, n. flower (fla'uV3r) Cviliti, plakati, v. to cry (tu kra'j), to weep (tu tjl'p) to whine (tu hua'jn) Cvjetac'a, n. cauliflower (ka'lifla'ut~r) Cvjetati, v. to blossom (tu bla'sam); to bloom (tu blil'm) Cvjetna nedelja, n. Palm Sunday (pft'm sa'ndi) Cvjetnjak, (umjetni) n. hot house (ha't ha'u~s) Cvjetnjak, n. flower-garden (fla'ug6r-ga'rdn) Cvr,6ak, n. cricket (kri'ket) Cvrk, n. twitter (t-gl't6r), chirp (&Srp) Cvrkutanj., n. twittering (tig'tftrlng), chirping (Z8'rping) Cvrkutati, v. to twitter (tu tgJ1't6r), to, chirp (tu Cla'rp)

Page  18 10 r,.,S:k.r - 13 -. estlt I-tLLPCLK - db W. - I I. L C: Cabar, n. tub (tab) Gabrica, n. pail (pejl), bucket (bavkt) lbaeak, sitni kamen, n. gravel (gr~'vel) da6kalica, n. tooth-pick (tt't pi'k) dac'kati, v. to poke (tu p6'k), to pick (tu pi'li) Cadj, 6adja, n. soot (silt) dadjav, a. 'Sooty (su'ti) dadjaviti, v. to soot (tu sii't) Cador, gator, n. tent (tent) Cagrijati, v. to clapper (tu kl~ptir), to rattle (tu tagrtaijka, n. rattle (rAtI) lCaj, n. tea (ti) _'tajnik, n. tea-pot (ti-pa't) tak, 6ak do, adv. till (iii), until (anti'l), up to (4'p tu') Cakija, klin, n. book (huk) 15akljice (za robu), n. hook and eye (hu'k And a'j) Criakati, v. to roar (tu r6i'r), to rage (tu re'jdg) Cam (drvo), n. fir (fizr), tir-trce (ffirtri') Cama, n. tediousness (ti'diasnes) Camac, IadJa, n. boat (bo'ujt), skiff (skif) Camac za spasavanje, n. life-boat (Ilajf-bQ'Ujt) Carniti, v. to languish (tu Thnggigj) Cankoliz, n. spunger (spa'nd~?r) Cbaplja, n. heron (he'ran) Car, n. charm (6arm), magic art (m~'dilk a'rt) Caranje, n. magic (mn&'d~ik), witchcraft (p1',dkr~,ft) i irapa, n. stocking (stalking) Carapar, n. hosier (h~i'~ir-)_ Caratati,- v. to quack (tu ku~'k) Carati, v. to practice magic (tu pr~'ktis m&'diik) Cardak, n.watch-tower (-g4'6ta_'u1Lr), block-house Clarkanje, n. skirmishing (skb'rmiging) Carkati, v. to stir (tu stti'r), to poke (tu p6'k) 6arlatan, n. quack (kL~ik), mountebank (mLL'Untlbink) daroban, a. magic (m~'d~lk) 6aroban, dra~estan, a. charming (6a'rming), lovely (la'vli) darobija, n. witchcraft (-gI'6kr~ft) darobnica, n. sorceress (so'rseres) 6arobnjak, n. magician (m~d2F'~an) Cas, (minuta), n. minute (ml'nlt) 6das, 6asak, n. moment (mo'ment), second (se'k~nd) dasiti, v. to tarry (tu tWrl), to delay (tu dlle'j) G5asni, a. honorable (an~rabl) Casniutvo, n. officers (a'fis~5rs) 45asnik, n. officer (a'flst~r) 6asopis, n. periodical (pilraladikal), magazine (m~rg&ziln) Caso'vit, a. Instantaneous (ilnst~nte'jnlas), momentaily (ma'menterl) Cast, n. honor (anfSr) Gastan, a. honorable (a'n6rabl) Castiti, v. to honor (tu a'n~5r) Castiti, gostiti, v. to treat (tu tri't) Castohiepan, a. ambitious (Mnbi'gas) dastoh lepije, n. ambition (Mmbl'Aan) das'a, n. glass (gl~s), tumbler (ta'mbl6r) das6enje, n. treating (trl'ting) Cavao, n. nail (nejl) Cavka, n. Jack-daw (d2'k-dil'), jay (diej) Cavli6', brukvlca, n. tack (t~k) C5avrlja, n. chatter (6i'ttir) davrijanjo, n. chatting (W'ting) davr~jati, v. to chat (tu. Wt), to chatter (tu 'tf5r) Cavrljuga, ~eva, n. lark (lark) Cee'ati, 6uditi, v. to perch (tu ptlrd) Cedan, a. modest (ma'dest) Cedar, n. cedar (sl'dtir) dednost, n. modesty (ma'destl) 6edo, dijete, n. Infant (i'nf~nt), baby (be'jbl) Cedokradac, n. kidnaper (kl'dn&'pV5r) dedomor, n. Infanticide (inf~.ntlsajd) degrtaljka, n. rattler (r&'tlMr) degrtusia (zmija), n. rattle snake (r&'tlsne'jk) 6eh, n. Bohemian (boh!'rnjin) Cekanje, n. awaiting (Au'-1jting) dekaonica, n. waiting room (ji~'Jtlng ru'm) Cekati, do~ekatl, v. to wait (tu Ug'jt), to await (tu 6eki6, kladlvac, n. hammer (h~'mdr) Cekinja, n. bristle (brisl) delik, ocal, n. steel (stil) de~jad, n. domestic servants (dome'stik s~5'rvanc), in mates (i'nmeJc) de~jade, n. person (p~irsn) Ceijuslt, n. chin-bone (6i'nbO'n), cheek bone (6I'kb6'n) Ceijust, n. jaw (d~a) Ceob, n. forhead (fa'red) Corner, n. affliction (&fli'kgan); Comeran, a. afflicted (Afli'kted) Comin, n. jasmine (d~'smin) C-empres, n. cypress (sa'jpres) jaw-bone (df~ft'b6'n), sadness (sA,'dnesy Cemu, za~to, pron. why (hua'j), whatfore (h-Lj'tfo'r), for what reason (for hua~'t r-i'zn) Cop, n. stopper (sta'ptir), cork (kork) Cerupati, v. to pluck (tu pla'k) 6osanj, 6e~njak, n. garlic (ga'rlik) Cosanjo, n. scratching (skra"lSng) Cesati, v. to scratch (tu skrW'6), to scrape (tu skre'jp) Cesma, n. fountain (fg'gntIn) test, a. frequent (frilkuent) test, dio, n. part (part), share (Mr) destica, n. particle (pa'rtlkl) CostirnicO, adv. partly (pa'rtli) destit, a. respectable (rlspe'ktabl)

Page  19 Clestita~nJe 19-ovej I 9 -7 - 60vjedji Cestitanje, n. congratulation (kongra'djule'j~an) Cestitati, v. to congratulate (tu kongrd,'djulejt) Cestitar, n. congratulation book (kongri'dule'J~an bu'k) destitka, n. congratulation (kongr&L'dJule'j~an) Cestitost, n. honesty (anesti) Cesto, adv. often (afn), frequently (fri'kuentli) destokrat, adv. many times (me'ni ta'jmz) Cesvina, n. holm-oak (ho'm-o'uk) Ceialj, n. comb (kdm) Ceika, n. Bohemia (bohi'mia) Ceiki, a. Bohemian (bohi'mjfin) Ceiljanje, ni. combing (k6'ming) Ceiljar, -ica, n. hair-dresser (h&'rdre'si~r) Ceiljati, v. to comb (tu k6'm) C.iljuga, n. thistle (tisl) Cesiljugar, n. gold-finch (go'ld-fi'n6) desinjak, n. garlic (ga'rlik) Ceta, n. troop (trup) Cetiri, num. four (fdr) Cetka, kefa, n. brush (brag) Cetkar, n. brushmaker (bra'gme'jktr) Cetovati, v. to wage battle (tu ue'jdi b~'tl) Cetov'odja, n. commander (komA'ndbr) Cetrdeset, num. forty (fo'rti) Cetrdeseti, num. fortieth (fo'rtiet) Cetrnaest, num. fourteen (fo'rti'n) Cetrnaest dana, n. forthnight (fo'rtna'jt) Cetrnaesti, num. forteenth (fo'rti'nt) Cetvorokut, n. quadrate (kua'dret), square (sku&'r) Cetverostru k, num. fourfold (fo'rfo'ld) Cetvorka, n. quadrille (kua~dri'l ili kadri'l) Cetvorni, a. square (skuA'r). Cetvoronog, a. fourfooted (for'fu'ted) Cetvrt, n. quarter (kuIi'rtbr) Cdetvrtak, n. Thursday (tb'rzdi) Cetvrti, num. fourth (fort) Cetvrtina, n. quarter (ku'rtdr); one fourth (Li-, fo'rt) Cevrljuga, prepelica, n. quail (kueljl) Cezn uce, n. languishment (W&nguigment) Ceznuti, v. to long (tu la'ng), to yearn (tu J6'rn) Cez'nja, n. longing (la'nging), ardent desire (ardent diza'er), aspiration (Wspire'jgan) Cibuk, kami2. n, pipe-tube (pa'jptju'b), stem (stem') Ci6a, stric, n. uncle (ankl) Ci6a zima, n. severe winter (sivi'r uij'nttir) Ci6ak, ni. burdock (bbrdak) Cifut, 6ivut, n. Jew (d~u), hebrew (hi'bru) Cifutka, n. jewess (dUu'es) C1ifutski, a. jewish (d~u'i.;) Ciga (riba), n. sturgeon (stb'rd~an) Ciii, od koga, pron. whose (hilz) Cijati (perje), v. to slit (tu sli't) Cijigod, od koga god, pron. whose-ever (hujze'viir) Cii, a. vigorous (vi'gorns), powerful (pa'uerful) Cilost, n. strength (strengt); vigor (vi'gdr) Cimn prije, adv. as soon as possible (a'z su'n A'z Pa'sibl) din, n. act (Akt), fact (f~kt), deed (did) Cinbenik, n. factor (fA'ktt~r) Cinitelj, n. doer (du'br); perpetrator (p6'rpetre'jtbr) Ciniti, v. to do (tu du'), to make (tu me'jk), to act (tu &'kt), to perform (tu pbrfo'rin) Ciniti so, v. to seem (tu si'in), to appear (tu &pl'r) Cinjenica, n. fact (ff~kt) Cinovnik, n. officer (a'fistir), official (ofi'gal), clerk (kldrk) Ci novn ifvo, n. clerkship (kI6'rk~ip) Cipka (vezivo), n. lace (lejs) Cipkar, n. lace-maker (Ie'jsine'jktir) Cir, n. ulcer (alsiir), tumor (tju'mtir), abcess (dWpsee) boil (bo'el) Cislo, brojanice, n. rosary (ro'z~ri) Cist, a. clean ('klln), pure (pjur) Cist, nevin, nedu~arn, a. innocent (i'nosent), pure (pjur) diet dohodak, n. net proceeds (ne't pro'sl'dz) Cista Srieda, n. Ash-Wednesday (&?~-p~e'nzdl) Cistilac, n. cleaner (klI'nbr) C istili Mte, n. pu,.gatory (pb'rgatori) Cistiti, v. to clean (tu killn), to purge (tu p6'rdt), to purify (tu pju'nifaj), to cleanse (tu kli'nz) Cisto, sasma, adv. quite (kua'jt), through (tru) distoc'a, n. cleanliness (kli'nlines), neatness (ni'tnes) Citalac, n. reader (ri'ddr) Citanje, n. reading (ri'ding) ditanka, n. reader (rl'dbr) Citanka (podetna), n. first reader (fd'rst ri'dL~r) Citaonica, n. reading room (r-i'ding ru'm) Citatelj, 6itateljica, n. reader (ri'diir) Citati, v. to read (tu ri'd) Citav, a. whole (hfl), complete (kompli't) Citljiv, a. legible (le'd~ibl) Citijivost, n. legibleness (le'd~iblnes) Civija, n. screw (skru) Cizma, n. boot (btit) Clan, n. member (me'mbbr) Clan crkve, n. 'church member (66'r6 me'mb~5r) Clana-k (u knjigi ill novini), n. article (a'rtikl) Clantak, gle~anj, n. ankle (Ankl) Clanak, zglob, n. knuckle (nakl) Clanarina, n. membership fee (me'mb~rAlp fi'), premium (Pri'mjam) Cl anstvo, n. membership (me'mbdr~ip) Coban, pastir, n. herdsman kht5'rdzm~n), shepherd (Ae'pird) Coban ica, ri. herdsmaid (hi5'rdzme'jd), shepherdess (Oe'prdes) Coha, n. cloth (kldt) Cokolada, n. chocolate (fa'klet) Cokot, vinova loza, n. vine (vajn) Copor svinja, n. herd of swine (hb'rd av suge.Jn) Copor, 6orda, n. herd (hbrd) Corba, juha. n. soup (sup) Covje~an, a. humane (hjume'jn) Covje6anski, a. humane (hjumre'jn) Covje6anstvo, n. humanity (hjum~'niti), mankind (mA'nkajnd) Covjec'ji, a. human (hJu'm~n)

Page  20 10 6oviednost 6utljivost 0 - to: &ovIenost - II - utlJivost dovje6nost, n. humaneness (hjume'jnes) dovjek, n. man (mAn), person (p~rsn) dovjekoljub, n. philanthropist (fil&'ntroplst) dovjokotj ubivost, n. philanthropy (fil~ntropt) 6OVjekoslovlje, n. anthropology (W'ntropa'lodii) drc'kanje, n. scribbling (skri'bling) Crc'kati, v. to scribble (tu skri'bl) 6ucanje, n. crouching (kra'u~ing) duc'ati, v. to pearch (tu. p6'r?5), to crouch (tu. kra'O), to squat (tu sku~'t) Cudak, n. funny person (fa'ni pb'rsn) 6udan, a. marvellous (ma'rvelas), strange (xtrejndM), queer (kul'r), singular (si'ngjuliir), odd (ad) 6uditi se, v. to wonder (tu. -gj~nd~5r), to be surprised (tu bi s~5rpra'Jzd) Cudnovat, a. strange (streind.1), odd (ad), whimsical (hui'msikal) Cudo, n. wonder (g.-.Ynd~5r), miracle (mi'rakl) Cudotvorac, n. worker of miracles (ttib'rkbr av Mi'rakls) Cudotvoran, a. miraculous (mir&'kjulas) Cudovisite, n. wonder (Lj~,'ndi~r); miracle (mi'rakl), prodigy (pra'did~i) dukumbaba, prababa, n. great grandmother (gre'jt g-rA'ndma'dbr) Cukumdjed, pradjed, n. great grandfather (gre'jt grd~'ndfa'dbr) Cun, lad,-a, n. sk,-iff (skif), boat (boput) Cunac, n. bowsprit (ba'ujsprit) dunj, n. canoe (kanu') Cupa, n. tuft (ta-ft), lock (lak) Cupati, v. to pull (tu pi'l), to pluck (tu pla'k) Cupav, a. uncombed (a'nk6'md), shaggy (W'gi) Custvo, n. sense (sens), feeling (fi'ling), sensation (se'nze'J~an1) Cuti, v. to hear (tu. hi'r) Cutura, n. flagon (flA,'gon), small wooden flask (sinai Cuvar, n. watchman (Lja'6m~n), guardian (ga'rdi~n) custodian (kustddi~n), keeper (ki'p6r) Cuvarica, n. female guard (fi'mejl g-a'rd) Cduvati, v. to watch (tu. ua'6), to guard (tu ga'rd) Cuvati se, biti na, oprezu, v. to beware of (tu. bIuA'r a'v), to guard from (tu ga'rd fro'm), to look out (tu. lu'k a'ut) Cuven, a. wellknown (pQ'l1no'un), famous (fe'Jmas) Ctuvenie, n. hear-say (hl'r-se'j) Cuvstven, a. sensitive (se'nsitiv) Cuvstvenost, n. sensitiveness (se'nsitivnes) Cuvstvo, n. feeling (fi'ling) C~varak, ocvirak, n. crackling (kr~'kling) Cvor, uzao, n. knot (nat), knob (nab) Cvorak (ptica), n. starling (sta'rling) Cvornat, a. knotty (na'ti) Cvrc'ak, n. cricket (kri'ket) Cvr6ati, v. to chirp (tu. 6.'rp) Cvrst, a. fast (fist), firm (ftirm), solid (sa'lli), stout (Sta'ut) dvrsto6a, n. tenacity (tin&.'sIti); solidness (sa'lldnes) C" dac'a, otac, n. father (fa'dbr), papa (pa'pa) dela, delavost, n. bald head (ban'ld he'd) Celav, a. bald (balId) Celaviti, v. -to get bald-headed (tu ge't bii'ld-he'ded) Celavost, n. baldness (bli'ldnes) Ceiij-a, sobica, n. cell (sel) Cemer, pas, n. belt (belt), money-belt (ma'ni be'lt) Gium, sa-g, n. carpet (ka'rpet), rug (rag) 45irilica, n. old Slavic type (o'd xl~vk WaMp Ciriz, postolaiska smola, n. cobbler wax (ka'bltir ua'ks) Corav, jednook, a. one-eyed (ij4'na'jd)~ dorda, n. sabre (se'jbb5r) Cosast, golobradac, n. beardless (bI'rdles) Coso, n. lackbeard (lWkbi'rd) togak, ugn —o, n. corner (ko'rn~r) tubs, n. tuft (taft) du6on'e, n. crouching (kra'i?~lng) d ud, narav, n. temper (te'mp~Sr), humor (hju'md5r), whim (hui'm), nature (ne'jdur) Cudijiv, a. freakish (fri'kig), whimsical (hgii'mslkal) 6udljivost, n. capriciousness (ka'pri'igasnes) dudoredan, a. moral (m6'ral) Cudorednost, n. morality, (mori'litl), morals (m6'ralz) duh (daiak), n. breeze (briz) Cula, n. club (klab) Culiti ugi, v. to prick up one's ears (tu pri'k ~,'p Ljg'ns i'rs) Cumra, 6uperak, n. cluster (kla'st~5r) Cu.rija, most, n. bridge (brid2) Cuskija. poluga, n. lever (li'v~r), pulley (pu'li) Cus'a, rilo, n. snout (sna'uit) Cu~ka, n. slap (slip) Cusikati, v. to slap (tu sla'p) duinuti, v. to slap (tu, sl&'p) Cutati, gutjetl, v. to keep quiet (tu ki'p kua'et), to hush (tu, ha'~) Cutilo, n. sense (sens).,osje6ati, v. to feel (tu f-I'l) d~itke, adv. quietly (kuja'etli) 6utke, adv. taciturnly (tWsit~Srli); silently (sa'jlentli) Cutlj iv, a. sensitive (se'nsiti-v); sensible (se'nsibl) Cutljiv, mu~aljiv, a. taciturn (t&.'sittirn),. silent (sa'jlent) CutIjivost, mu~aljivost, n. taciturnity (t~'sit6'riti); silence (sa'jens) Cutljivost, osjetljivost, n. sensitiveness (se'nstitvnes), touchiness (ta~ines)

Page  21 D Da - Despotizam Da, conj. if (if), that (dat)., in order (in o'rdor) Da, jest, adv. yes (jes) Dabar, n. beaver (bi'vor) Da6a, n. tax (taks),impost (i'mpo'st), tribute (tri'bjut) Dadilja, dojilja, n. nurse (nors), wet-nurse (ug't nb rs) Dah, duh, n. breath (bret), respiration (re'spire'j*an) Dahnuti, v. to breathe (tu bri'd) Dahtati, disati, v. to breathe (tu bri'd) Dakako, dabome, adv. of course (avko'rs), indeed (indi'd) Dakle daklem, adv. then (den), now (na'U), consequently (ka'nsikuentli) Dale6ina, n. distance (di'stans) Dalek, a. far (far), distant (di'stant), remote (rimo't) Daleko, adv. far (far) Dalekovidan, a. long-sighted (la'ngsa'jted), far-sighted (fa'rsa'jted) Dalekozor, n. spying-glass (spa'ingla's), telescope (te'liskop) Da li, inter, whether (hue'dir), if (if), as if (a'z i'f) Dalje, adv. farther (fa'rdor), further (fo'rdor) Daljina, n. distance (di'stans) Daljni, a. later (le'jtor); next (nekst); subsequent (sa'psikuent); succeeding (sbksi'ding) Dalmacija, n. Dalmatia (dAilme'jia) Dalmatinac, n. Dalmatian (dalme'jsian) Dalmatinski, a. Dalmatian (dalme'jAian) Dan, n. day (dej) Danak, n. duty (du'ti), tribute (tri'bjut) Danas, adv. to-day (tude'j) Danasnji, a. modern (ma'dorn), of this day (av dis'de'j), to-day's (tude'js) Danguba, n. loss of time (la's av ta'jm) Dangubiti, v. to lose time (tu liu'z ta'jm), to be idle (tu bi a'jdl) Danica, zvijezda jutarnja, n. morning star (mo'rning sta'r) Daniti se, svitati, v. to dawn (tu da'n) Danju, adv. by day time (baj de'jta'jm) Danomice, adv. daily (de'jli) Dapa6e, prep. even (i'ven) Dar, poklon, n. present (pre'zent), donation (done'jAan), gift (gift) Dar (uma), n. talent (ta'lent), gift (gift) Dareiljiv, a. benevolent (bene'volent). charitable (da'ritabl) Darezljivost, n. charity (da'riti) Darivati, v. to present (tu prize'nt) Darmar, zbrka, n. confusion (konfju'.an) Darmariti, pobrkati, v. to confuse (tu kQnfju'z) Darovatelj, n. donor (do'n6r), donator (done'jtor) Darovati, v. to donate (tu do'ne'jt), to present (tu prize'nt), to make a present (tu me'jk e pre'zent) Darovit, a. talented (ta'lented), gifted (gi'fted) Darovnina, n. present (pre'zent), gift (gift), donation (do'ne'jgan) Daska, n. board (bord), plank (plank) Dascara, koliba, n. hut (hat), barrack (ba'rak) Dati, davati, v. to give (tu gi'v), to offer (tu a'for) Datulja, n. date (dejt) Datum, n. date (dejt) Dava6, davalac, n. giver (gi'vor) Davanje, n. giving (gi'ving), donating (done'jting) Daviti, v. to choke (tu Eo'uk), to trottle (tu tra'tl), to strangle (tu stra'ngl) Davni, a. ancient (e'jndint), past (past) Davnina, n. antiquity (anti'kuiti), ancient times (e'jncint ta'jmz) Davno, adv. long time ago (la'ng ta'jm ago'), long ago (la'ng ago') Davorija, n. Heroic song (hiro'ik sa'ng) IDad, kisa, n. rain (rejn) Dazdit
luksus ure til mænd

Breitling kellot hinnat
omega horloges
horloges rolex
montre cartier femmes

Bildergalerie - Uroplatus Forum

Bildergalerie

 • Googles ballonger gir internett til Puerto RicoGoogles ballonger gir internett til Puerto Rico (Digi.no)
 • Danske Bank med Vipps-avtaleDanske Bank med Vipps-avtale (Digi.no)
 • Mange har vært villige til å ta på seg farskapet - her er historien om Hywinds trange fødselMange har vært villige til å ta på seg farskapet - her er historien om Hywinds trange fødsel (Tu.no)
Diskusjon.no leveres i samarbeid med Tek-nettverket
Foto

Hvordan ta bilder av vann med lang lukkertid


 • Logg inn for å svare
15 svar i denne tråden

#1 Killswitch

Killswitch

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 469 innlegg
 •   29. august 2007

Skrevet 10. april 2010 - 21:03

Hei.

Er en ivrig amatørfotograf som i det siste har prøvd ut å ta bilder av rennende vann \ fosser med lang lukkertid. Problemet er som jeg regna med på forhånd lyset. Det blir kort og godt altfor mye lys logisk nok. Har prøvd med flere lukkertider og blenderåpninger. Har et d60 med 18 - 50 mm objektiv (kit objektivet).

Noen tips på hvordan dette gjøres?
 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#2 boos

boos

  Bruker

 • Medlemmer
 • 282 innlegg
 •   31. oktober 2008

Skrevet 10. april 2010 - 21:06

Enten må du vente til det blir mørkere, eller du kan bruke et gråfilter som slipper inn mindre lys. Stativ er et must.

boos
 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#3 Killswitch

Killswitch

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 469 innlegg
 •   29. august 2007

Skrevet 10. april 2010 - 21:16

Takk for raskt svar. Ja, stativ brukes selvfølgelig, men gråfilter.. Har kikka kjapt på enkelte av disse, men fikk ingen "dette løser problemet" oppfatning. Noen tips? Eller er det bare å gå etter det gamle du får hva du betaler for prinsippet?
 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#4 Inc

Inc

  Bruker

 • Medlemmer
 • 5 515 innlegg
 •   13. november 2004

Skrevet 10. april 2010 - 21:20

Takk for raskt svar. Ja, stativ brukes selvfølgelig, men gråfilter.. Har kikka kjapt på enkelte av disse, men fikk ingen "dette løser problemet" oppfatning. Noen tips? Eller er det bare å gå etter det gamle du får hva du betaler for prinsippet?

gråfilter løser problemet på sett og hvis.
Hvis du fortsatt sliter med for rask lukkertid har du ikke nok styrke på filter, ND8 eller ND12 er ikke uvanlig, men med diverse artifacts til gjengjeld. Prøv heller samme location ved solnedgang eller soloppgang.
F.eks http://www.japanphot...grafilter-58mm/

Dette innlegget har blitt redigert av Inc: 10. april 2010 - 21:21

 • 0

....

 • Opp
 • Rapporter

#5 Killswitch

Killswitch

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 469 innlegg
 •   29. august 2007

Skrevet 10. april 2010 - 21:29

Takk, får prøve når det blir mørkere før jeg går til innkjøp av filter.
 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#6 Simen1

Simen1

  Bruker

 • EKSTRA
 • Medlemmer
 • 70 257 innlegg
 •   20. september 2001

Skrevet 10. april 2010 - 23:09

299 kroner eller 4 dollar.

ND8-filter forlenger lukkertida med 8 ganger. Av andre innstillinger bør du ha ISO 100 og f.eks f/11. For morroskyld kan du også teste f/22-45 om du har mulighet, selv om det vil gå hardt ut over skarpheten.
 • 0

Fotoutstyr - Anbefalte programmer for Windows og GNU/Linux.

 • Opp
 • Rapporter

#7 Killswitch

Killswitch

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 469 innlegg
 •   29. august 2007

Skrevet 11. april 2010 - 00:43

Virker ganske interessant det der Simen1, skal teste det ut når jeg får muligheten. Er uansett ikke den store investeringen, og bilder med lang lukkertid er nok noe jeg kommer til å leke mye med fremover.
 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#8 Shocktrauma

Shocktrauma

  Bruker

 • Medlemmer
 • 1 003 innlegg
 •   5. mai 2009

Skrevet 11. april 2010 - 02:40

299 kroner eller 4 dollar.


Hvorfor ikke bare en strukket søppelsekk som er halvt gjennomsiktig? :roll:

Gråfilter, lavest mulig ISO og godt nedblendet objektiv er nøkkelordrene. Det er ingen problem å få fem sekunder lukkertid på høylys dag om du bruker f.eks B+W ND1000 (3.0). ND8-filter som selges overalt vil gi deg tre EV lengre lukkertid - om det er nok kommer helt an på situasjonen.
 • 0
"I didn't spend $2000 on a f/1.4 lens shooting brick walls"

- Moose Peterson
 • Opp
 • Rapporter

#9 kaian

kaian

  Bruker

 • Medlemmer
 • 4 039 innlegg
 •   10. desember 2006

Skrevet 11. april 2010 - 05:11

Hvorfor ikke bare en strukket søppelsekk som er halvt gjennomsiktig? :roll:

For lystett, litt for ujevnt fordelt tetthet over bildeflaten, mangler gjenger. Men pluss for fleksibilitet! :yes:
 • 0

Se opp for enkle svar, søk kunnskap, bruk hodet. Si nei til alt hat.
Hat kan ikke fordrive hat, bare kjærlighet kan gjøre det.

 • Opp
 • Rapporter

#10 Nautica

Nautica

  Bruker

 • Medlemmer
 • 18 571 innlegg
 •   30. januar 2008

Skrevet 11. april 2010 - 06:11

For lystett, litt for ujevnt fordelt tetthet over bildeflaten, mangler gjenger. Men pluss for fleksibilitet! :yes:

Du glemte prisen,man får ganske mange filter for en krone :)

Topic.
Jeg kjøpte meg et ND4 filter,det syntes jeg ble for lyst fikk ikke lange nok lukkertider så måtte opp i f/28 for og få 6sec.Kjøpte et billigfilter,hvor viktig kvaliteten på et ND-filter har og si vet jeg ikke.
Handle på eBay er en fordel da du får filterene til en brøkdelen av prisen i Norge og som oftest fraktfritt men du må beregne deg et par uker leveringstid.

Spoiler

Dette innlegget har blitt redigert av Nautica: 11. april 2010 - 06:17

 • 0

"får du ikke fikset det,har du ikke stor nok hammer"

Finn et fartøy

 

 • Opp
 • Rapporter

#11 ok67

ok67

  Bruker

 • Medlemmer
 • 1 634 innlegg
 •   14. november 2002

Skrevet 11. april 2010 - 10:57

Eg har også kjøpt diverse ND filter på ebay. Billeg, men dei gir ein svak blåtone på bileta. Skyt i RAW og juster litt på kvitbalansen i ettertid så blir det OK.
 • 0
Olympus E-30, E-PL2, ED 14-54 mk-II, ED 9-18, ED 40-150, ED 50, ED25, EX-25, FL36R
----------------------------------------
Aprilfest 2009 Junifest 2009 Oktoberfest 2009
Mine bilete på 23hq og Flickr
 • Opp
 • Rapporter

#12 arela

arela

  Bruker

 • Medlemmer
 • 3 118 innlegg
 •   30. august 2003

Skrevet 11. april 2010 - 11:10

Jeg har to Light Craft Workshop Fader ND filter jeg bruker til slikt.
Utrolig brukervennlig da jeg kan komponere og fokusere i ND2, for så å "sku på mørket".
 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#13 Yavel

Yavel

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 309 innlegg
 •   15. oktober 2005

Skrevet 11. april 2010 - 16:49

http://www.dslrtips....ure_water.shtml tipsene der er vel billigere en og gå til innkjøp av noe
 • 0
Jeg har dysleksi, så du trenger ikke bemerke alle skrivefeilene mine
Hvis man har jenter på besøk skal man selvfølgelig se en romantisk komedie.
Bli Organdonor du også! Aps til Android Iphone
 • Opp
 • Rapporter

#14 ok67

ok67

  Bruker

 • Medlemmer
 • 1 634 innlegg
 •   14. november 2002

Skrevet 11. april 2010 - 17:02

http://www.dslrtips....ure_water.shtml tipsene der er vel billigere en og gå til innkjøp av noe

Ja, men det er vel ingen av svara ovanfor som motseier det som står i linken.

Er det for lyst til å få lang nok lukkartid (sjølv med stor blendar og låg ISO), så er det berre ein ting som hjelper, å gjera det mørkare. Då har du to val, enten venta til det blir mørkt eller sette på eit filter som reduserer lyset som kjem inn til bildebrikken.
 • 0
Olympus E-30, E-PL2, ED 14-54 mk-II, ED 9-18, ED 40-150, ED 50, ED25, EX-25, FL36R
----------------------------------------
Aprilfest 2009 Junifest 2009 Oktoberfest 2009
Mine bilete på 23hq og Flickr
 • Opp
 • Rapporter

#15 ventle

ventle

  Bruker

 • Medlemmer
 • 8 087 innlegg
 •   10. juni 2005

Skrevet 12. april 2010 - 12:25

299 kroner eller 4 dollar.


Sikkert helt greit å handle fra ebay, men styr unna linkdelight. De brukte to måneder, eller nærmere bestemt 61 dager på å levere det jeg bestilte fra dem, dvs jeg fikk varer jeg bestilte den 4. februar i forrige uke. Fristen for å legge inn negativ feedback og for å kreve tilbakebetaling av deler av kjøpesummen er 60 dager etter kjøp, så jeg fikk ikke gjort noe med den alt for positive feedbackprofilen deres heller.
 • 0
 • Opp
 • Rapporter

#16 rogkas

rogkas

  Bruker

 • Medlemmer
 • 5 498 innlegg
 •   9. oktober 2003

Skrevet 12. april 2010 - 12:53

http://www.dslrtips....ure_water.shtml tipsene der er vel billigere en og gå til innkjøp av noe


...og som det står i de tipsene, er det for lyst må du bruke et ND filter. Akkurat som alle de tipsene som har kommet til nå i denne tråden...
 • 0
 • Opp
 • Rapporter


Tilbake til Fotografering

0 bruker(e) leser denne tråden

0 medlemmer, 0 gjester, 0 skjulte brukere